Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie na WF

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1051 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedmiotowy System Oceniania to ważny dokument szkolny,jakże pomocny w sprawiedliwej i obiektywnej ocenie.Podaję przykłądową, sprawdzoną w gimnazjum propozycję jak może on wyglądać

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 68 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W POZNANIU ( KLASY I-III)

"przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego,należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć"

     Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) opiekunów wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( uczniów rozporządzenia MEN)
 • zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999 - w sprawie zasad oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów ( Dz.U. nr 41-7.05.99)
  • Statut gimnazjum
  • Program szkoły WSO
CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Wg programu DKW 4014-142/00
 • Sprzyjanie wszechstronnemu wszechstronnemu harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu młodzieży, wzmacnianie immunologii organizmu na niekorzystne i szkodliwe wpływy
 • Kształcenie charakteru, odwagi, racjonalnego myślenia, wytrwałości oraz zdolności działania w grupie
 • Wzbudzanie i rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych fizycznych obcowania z naturą
 • Wyrabianie prawidłowej i pożądanej postawy, zręczności , estetyki ruchu, jak również umiejętności prakseologicznego wykorzystania nabytych umiejętności i nawyków
 • Wspieranie rozwoju zdolności umysłowych, umożliwiających racjonalny dobór środków do wspomagania oraz samokontroli i samooceny rozwoju psychicznego
 • Opanowanie umiejętności utylitarnych, rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych, obronnych
 • Zwiększenie sprawności ruchowej młodzieży przez doskonalenie podstawowych cech motorycznych (siła, szybkość, zwinność,gibkość, wytrzymałość)
 • Kształtowanie świadomej dyscypliny
 • Wdrażanie do przebywania na powietrzu i racjonalnego hartowania
CELE OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Diagnoza rozwoju fizycznego ucznia - określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego dziecka
 2. Wdrażanie do samokontroli i samooceny
 3. Wspieranie - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 5. Bieżące informowanie uczniów uczniów rodziców o aktywności, postępach, trudnościach trudnościach specjalnych uzdolnieniach
 6. Ewaluacja wybranego programu oceniania
WYSTAWIANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ
 1. Wystawiana ocena jest ściśle związana z treściami nauczania i wynika z realizacji planu pracy nauczyciela dla III etapu kształcenia(plan pracy jest do wglądu w centrum informacji szkolnej)
 2. Ocena semestralna i całoroczna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
 3. Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną i końcową bierze pod uwagę wszystkie obszary oceniania ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez niego zadań i powierzanych przez nauczyciela ról.
 4. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na cenę ucznia z przedmiotu są:
  • Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
  • Postępy uczniów uczniów ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości(efekty pracy ucznia)
  • Stopień realizacji planowanych zadań dydaktycznych
  • Samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych i organizacyjnych, poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej oraz zmiany postaw i nawyków
 5. Wszystkie oceny są na bieżąco podawane do wiadomości uczniów i rodziców
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony za czas określony z wychowania fizycznego
 7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć WF podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z WF, w dokumentacji przebiegu nauczania , zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"
 9. W przypadku nieobecności ucznia podczas bieżącego oceniania, uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu( test,zadania…)w terminie 2 tygodni od dnia obecności na lekcji, w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. Jeśli uczeń nie przystąpi, wstawiana jest ocena niedostateczna.
 10. Nauczyciele różnicują wymagania wobec uczniów .dobierają odpowiednie metody pracy w stosunku do każdego ucznia i stosują wymagania uwzględniające jego możliwości. W przypadku wystąpienia stałych lub czasowych dysfunkcji, nauczyciel jest zobowiązany wskazać zamienną formę sprawdzianu
UMOWY I UZGODNIENIA
 1. Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ( przebyte choroby, urazy)
 2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń zobowiązany jest zgłosić każdą niedyspozycję, która nastąpi przed, w trakcie lub po zakończeniu lekcji.
 3. Uczeń może być w ciągu semestru 2 razy nie przygotowany do lekcji bez konieczności przedstawienia usprawiedliwienia, w razie trzeciego i następnych przypadków otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie Sali gimnastycznej i obiektów sportowych. Nieprzestrzeganie ustalonych reguł powoduje uzyskanie"-".trzykrotne uzyskanie minusa powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.
 5. Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem"+".Trzykrotne wpisanie plusa powoduje uzyskanie oceny bardzo dobrej.
 6. Udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły, treningi w klubie, udokumentowane osiągnięcia w dyscyplinach nie objętych programem, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - nauczyciel nagradza oceną celującą
 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem
OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

POSTAWA:
 • Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie , strój, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym szkoły, higiena osobista)
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
 • Prozdrowotny styl życia
UMIEJĘTNOŚCI:
Ruchowe:
 • Stopień opanowania umiejętności ruchowych ( co potrafię,jak wykonuję) z zakresu wymagań programowych)
Organizacyjne:
 • Stopień opanowania umiejętności organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych
WIADOMOŚCI
 • Wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie:
 • Organizacji , bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc)
 • Współpracy w czasie zajęć
 • Przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu
 • Samosterowania rozwojem psychofizycznym, adaptacji organizmu do wysiłku, ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc
FORMY I METODY KONTROLI
 • Obserwacja ucznia w trakcie zajęć - premiowanie aktywności
 • Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych
 • Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności ( biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia)
 • Testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości(w zależności od potrzeb)
 • Samoocena
CELUJĄCA
 • Uczeń spałnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły lub w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, posiada klasę sportową
BARDZO DOBRA
 • Uczeń całkowicie panował materiał programowy
 • Jest bardzo sprawny fizycznie
 • Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie tempie dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie
 • Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu
 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń
 • Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna
DOBRA
 • Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy
 • Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną
 • Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela
 • Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie
 • Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń
 • Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych
DOSTATECZNA
 • Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami
 • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi
 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym
 • W jego wiadomościach wiadomościach zakresu kultury fizycznej są znaczne luki,a tych które ma nie potrafi wykorzystać w praktyce
 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu
 • Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej
DOPUSZCZAJĄCA:
 • Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki
 • Jest mało sprawny fizycznie
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi
 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną
 • Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu
 • Na zajęciach przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń
NIEDOSTATECZNA:
 • Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program
 • Posiada bardzo niską sprawność fizyczną
 • Wykonuje tylko najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami
 • Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu
 • Na zajęciach WF wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego
Opracowała :

Katarzyna Dudziak, nauczyciel wychowania fizycznego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie