Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

ratyfikacja

ratyfikacja (fr. ratification) - jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy. Jest formą najbardziej uroczystą (co różni ją od "zatwierdzenia"), z reguły dokonywaną przez głowę państwa (prezydenta, monarchę). Dowodem dokonania ratyfikacji jest dokument ratyfikacyjny, który składa się u depozytariusza (w przypadku umów wielostronnych) lub wzajemnie wymienia z drugim układającym się państwem (w przypadku umów dwustronnych).

W Polsce ratyfikacja może przebiegać według trzech procedur:

"Mała ratyfikacja"

Rząd przedkłada prezydentowi RP wniosek o ratyfikację, wcześniej informując o zamiarze złożenia takiego wniosku Sejm. Nie jest wymagana zgoda parlamentu.

"Duża ratyfikacja"

Prezydent ratyfikuje umowę dopiero po uzyskaniu zgody parlamentu, wyrażonej w ustawie. Art. 89 Konstytucji RP wymaga takiej procedury w pięciu sytuacjach, a mianowicie gdy umowa dotyczy:

  • pokoju, sojuszu, układu politycznego lub wojskowego
  • nakłada znaczące obciążenie finansowe
  • praw, wolności lub obowiązków obywatelskich zapisanych w Konstytucji
  • przystąpienia do organizacji międzynarodowej
  • spraw uregulowanych w ustawie lub takich, w których Konstytucja wymaga ustawy

Ratyfikacja w trybie art.90 konstytucji

W Polsce, zgodnie z Konstytucją RP, ratyfikacja umów międzynarodowych, przekazujących niektóre kompetencje organów władzy państwowej organom międzynarodowym, zastrzeżona jest dla Prezydenta RP, po uprzedniej zgodzie wyrażonej w formie ustawy podjętej kwalifikowaną większością głosów przez Sejm i Senat lub w wiążącym referendum ogólnokrajowym.

Decyzję o wyborze formy wyrażenia zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy międzynarodowej podejmuje Sejm mocą uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy konstytucyjnej liczby posłów.

Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów , w obecności co najmniej połowy konstytucyjnej liczby posłów, oraz przez Senat większością 2/3 głosów , w obecności co najmniej połowy konstytucyjnej liczby senatorów. Następnie ustawa przekazywana jest Prezydentowi RP do podpisu, który w ciągu 21 dni może ją podpisać, zawetować lub przekazać do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z Konstytucją RP samej ustawy lub umowy międzynarodowej.

W wypadku zgody wyrażonej w ustawie, na prezydenta zostanie nałożony obowiązek ratyfikacji z dniem wejścia w życie ustawy, zaś w wypadku referendum obowiązek ten zostanie nałożony z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej wyników głosowania referendalnego.


Inne hasła zawierające informacje o "ratyfikacja":

1951 ...

Lata 90. XX wieku Oblężenie Sarajewa 1993 - Zamach na World Trade Center w 1993 roku 1993 - ratyfikacja Traktatu z Maastricht , powstała Unia Europejska ; rozpad Czechosłowacji 1994 - upadek polityki ...

Unia lubelska ...

NATO ...

1992 ...

Umowa międzynarodowa trybie złożonym - do związania się umową potrzebne są dwa kolejne kroki:podpisanie umowy, ratyfikacja , zatwierdzenie lub przyjęcie umowy. Budowa umowy międzynarodowejI. tytuł umowy - nazwa ...

Historia Rosji ...

Kwiecień 2008 ...

1903 ...

Józef Beck ...


Inne lekcje zawierające informacje o "ratyfikacja":

225 Europa Środkowowschodnia w okresie zimnej wojny (plansza 4) ...

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 9) ...

29. Źródła, dziedziny i hierarchia norm prawnych (plansza 11) te umowy, które nie wymagają zgody sejmu. Druga grupa dotyczy zaś umów, których ratyfikacja wymaga zgody sejmu wyrażonej w formie ustaw. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie