Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna ( gr. - łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny .

Filologia klasyczna zajmuje się przede wszystkim badaniem w oryginale arcydzieł literatury starożytnej (eposów Homera , dialogów Platona , tragików greckich i rzymskich, mów Cycerona , dzieł Wergiliusza ).

Spis treści

Pochodzenie nazwy

Termin φιλόλογος (philologos) pojawia się po raz pierwszy u Platona (Theatetus 146 A) i oznacza "miłośnika naukowej dyskusji". Terminem φιλόλογος nazywał się Eratostenes , aleksandryjski uczony, zajmujący się m.in. historią literatury.

Na gruncie łacińskim Cyceron określał mianem philologia studiowanie literatury (Ad Atticum II 17,1).

W przeciwieństwie do greckiej φιλολογία, drugi człon nazwy omawianej nauki jest pochodzenia łacińskiego - classicus (scil. scriptor) oznacza dosłownie autora pochodzącego z pierwszej (najbogatszej) klasy majątkowej obywateli rzymskich (łac. classis), a więc najlepiej wykształconego, i co za tym idzie najbardziej wartościowego, klasycznego.

Historia filologii klasycznej

Starożytna Grecja

Homer , jako "nauczyciel Grecji" ( Platon , Republica 606 E) stał się, co najmniej od początków VI w. p.n.e., obiektem różnorodnych zainteresowań Hellenów. Różne źródła przypisują Solonowi , Pizystratowi bądź Likurgowi działania mające na celu upowszechnienie znajomości eposów homeryckich , wykonywanych przez rapsodów. Krytyki moralności Homeryckich bogów podjął się Ksenofanes z Kolofonu , który twierdził, że Homer przypisał nieśmiertelnym to, co uchodzi za hańbiące u ludzi. Także przedstawiciele ruchu sofistycznego niejednokrotnie wypowiadali swoje opinie na temat eposów Homera. I tak np. Protagoras uważał, że inwokacja Iliady, mająca być modlitwą , wyraża r o z k a z, skierowany do Muzy ("o p i e w a j gniew Achillesa, bogini"), Gorgiasz natomiast ułożył "Pochwałę Heleny ", zakorzenioną w treści "Iliady" .

Filologia klasyczna od Renesansu po pierwszą połowę XX wieku

Renesansowi humaniści zapoczątkowali naukową krytykę tekstu . F. A. Wolf (1759-1824), który zapoczątkował dyskusję o autorstwie Iliady i Odysei postulował pojmowanie filologii klasycznej jako wiedzy o wszystkich aspektach starożytności, nie tylko jej obrazu utrwalonego w tekstach. G. Hermann (1772-1848) dawał pierwszeństwo badaniom nad tekstami, natomiast po ideał filologii klasycznej sensu lato sięgnął U. von Wilamowitz-Moellendorff . Jego uczeń, W.Jaeger , twórca kierunku Neuhumanismus (niem. Nowy humanizm) znów wysunął studia nad autorami na pierwsze miejsce, nie usuwając jednak z pola widzenia aspektów kultury starożytnej jako takiej. Na gruncie nauki polskiej T. Zieliński był zwolennikiem filologii klasycznej rozumianej jako wiedza o całym świcie starożytnym.

Przedmiot badań filologii klasycznej

Obok zagadnień czysto językowych i literackich filologia klasyczna zajmuje się praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki, wojskowości, techniki, handlu oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i okresem oddziaływań języków klasycznych. W ramach filologii klasycznej istnieje również kilka specjalizacji: latynistyka, grecystyka i neolatynistyka, badająca dzieła pisarzy i filozofów nowożytnych ( Erazm z Rotterdamu , Klemens Janicki ), którzy pisali po łacinie. W języku łacińskim tworzył czasami także Jan Kochanowski i największy nowożytny poeta łaciński - Maciej Kazimierz Sarbiewski SI .

Słynni filologowie klasyczni

Najbardziej znanymi (ale przeważnie poza swoją dziedziną) filologami klasycznymi są Fryderyk Nietzsche i Oscar Wilde , a także J. K. Rowling i Erich Segal . Z Polaków należy wymienić Zygmunta Kubiaka , poetę Adama Mickiewicza , Jana Kasprowicza , Jana Parandowskiego i Marka Krajewskiego .

Do najwybitniejszych filologów klasycznych należą: Isaac Casaubon, Joseph Scaliger , Julius Caesar Scaliger, Richard Bentley, Friedrich August Wolf , Karl Lachmann , Ludwik Schwabe, A. E. Housman, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff , M. L. West, a z Polaków Tadeusz Zieliński , Jan Parandowski i Tadeusz Sinko .

Polskie uczelnie wyższe kształcące filologów klasycznych

Filologię klasyczną można studiować na 10 z 19 polskich uniwersytetów . Są to:

Uniwersytet Jagielloński prowadzi również trzyletnie studia, które podjąć można po zaliczeniu trzech pierwszych lat na kierunku macierzystym, obejmujące tylko jeden wybrany język starożytny (do wyboru - filologia łacińska lub grecka), zaś Uniwersytet Warszawski oferuje ścieżkę kulturową, pozwalającą połączyć studia klasyczne z polonistycznymi. Podobne połączenie studiów oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , ponadto od 2006 roku oferuje specjalność cywilizacja śródziemnomorska .

Bibliografia

L. Małunowiczówna , Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej, Lublin 1960

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Filologia klasyczna":

Oddziaływanie elektromagnetyczne ...

2002 w muzyce ...

Hemofilia ...

Adam Mickiewicz ...

Różaniec ...

Wersyfikacja ...

Stefania Skwarczyńska ...

Filologia klasyczna Filologia klasyczna ( gr. - łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk ...

Historia myśli ekonomicznej ...

Ekonomia klasyczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Filologia klasyczna":

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 9) ...

Pierwszy okres warunkowy - The First Conditional (plansza 7) ...

HIV a układ odpornościowy człowieka część II (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie