Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Amoniak

Amoniak

Amoniak
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
azan[1]
Inne nazwywodorek azotu(III)
trihydrydoazot
Wzór sumarycznyNH3
SMILES
N
Masa molowa 17,03052 g / mol
Wyglądbezbarwny gaz
Identyfikacja
Numer CAS 7664-41-7
PubChem 222[2]
Niebezpieczeństwa
Zagrożenia
Żrący
Toksyczny
Groźny dla środowiska
Żrący
(C)
Toksyczny
(T)
Groźny dla
środowiska
(N)
NFPA 704

1
3
0
 
Temperatura samozapłonu 630 °C
Zwroty ryzyka R10, R23, R34, R50[3]
Zwroty bezpieczeństwa S9, S16, S26, S36/37/39, S45, S61[3]
Numer RTECS BO0875000[3]
Podobne związki
Inne aniony NH-, NH2-, NH3-
Inne kationy jon amonowy NH4+
Pochodne chlorek amonu
hydrazyna
azotowodór
hydroksyloamina
chloroamina
Podobne związki trijodek azotu , chlorek azotu, chlorek fosforu(III)
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Amoniak (nazwy systematyczne: azan[1], trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze N H 3.

Spis treści

Budowa cząsteczki

Cząsteczka amoniaku ma kształt tzw. piramidy trygonalnej. Atom azotu wykazuje hybrydyzację sp³, trzy z powstałych orbitali tworzą wiązania z atomami wodoru, czwarty jest zajmowany przez wolną parę elektronową. Jej obecność powoduje odpychanie elektronów tworzących wiązania N-H, przez co kąt między tymi wiązaniami jest nieco mniejszy (wynosi 106°45') niż np. między wiązaniami C-H w metanie (109°28') ale większy niż między wiązaniami O-H w wodzie (104°45'). Struktura piramidy trygonalnej nie jest jednak stereochemicznie stabilna – amoniak i większość jego pochodnych ( aminy ) ulega tzw. inwersji parasolowej, w której cząsteczka "przewraca się na drugą stronę" jak parasol na silnym wietrze, a wolna para elektronowa przeskakuje na drugą stronę atomu azotu.

Z powodu stosunkowo dużej różnicy elektroujemności między atomem azotu i wodoru – ΔE = 0,84 (wg skali Paulinga ) oraz asymetrycznej budowie, cząsteczka amoniaku ma dość duży moment dipolowy (μ=1,46 D). Polarność cząsteczek amoniaku jest przyczyną tworzenia się między nimi wiązań wodorowych .

Palność

Amoniak jest palny ( temperatura samozapłonu : 630 °C). Spala się żółtawym płomieniem na azot i wodę. Mieszaniny z powietrzem (15-28% obj. NH3) są wybuchowe.

Aktywność chemiczna gazowego amoniaku

W stanie gazowym, powyżej 700 °C amoniak ma silne właściwości redukujące , co jest spowodowane jego dysocjacją termiczną z wydzieleniem wodoru. W niższych temperaturach jest stabilny chemicznie. Po dłuższym kontakcie z rtęcią , srebrem i halogenami wilgotny amoniak tworzy związki wybuchowe wrażliwe na uderzenia.

Rozpuszczalność

Amoniak bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc wodę amoniakalną – w warunkach normalnych 1 objętość wody może rozpuścić 1176 objętości amoniaku, jednak w temperaturze 20 °C będą to już 702 objętości. W roztworach wodnych amoniak hydrolizuje wg równania:

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Stała Kb tej reakcji wynosi 1,81·10-5.

Ciekły amoniak jako rozpuszczalnik

Ciekły amoniak wykazuje wiele podobieństw do wody. Analogicznie do niej autodysocjuje wg równania:

2 NH3 → NH4+ + NH2-

Stała Ki tej autodysocjacji w temperaturze -50 °C wynosi 10-30. Kation amonowy (NH4+) jest słabszym kwasem (wg definicji Brønsteda i Lowry'ego) niż kation oksoniowy (H3O+), a anion amidkowy (NH2-) jest silniejszą zasadą niż jon wodorotlenowy , co powoduje, że nawet słabe kwasy silnie dysocjują w amoniaku, a silne zasady dysocjują słabo.

Ciekły amoniak rozpuszcza metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych z wytworzeniem kolorowych, silnie reduktywnych , przewodzących prąd roztworów. Kolor roztworu zmienia się wraz ze stężeniem jonów metalu. Przy małym stężeniu roztwór jest niebieski, przy zatężeniu zmienia barwę na brązową.

Związki amoniaku

Ze względu na hydrolizę amoniaku, jego roztwory wodne mają odczyn zasadowy i reagują z kwasami tworząc sole, w których skład wchodzi jon amonowy , np. azotan amonu czy siarczan(VI) amonu . W reakcji gazowego amoniaku z gazowym chlorowodorem powstaje chlorek amonu . Reakcja ta zachodzi przy niewielkim udziale wilgoci .

W wyniku wymiany jednego, dwóch lub trzech atomów wodoru przez atomy metali powstają kolejno: analogiczne do zasad amidki (np. amidek sodu czy amidek potasu), imidki (np. imidek wapnia) i analogiczne do tlenków azotki (np. azotek magnezu). Wszystkie te związki łatwo hydrolizują na odpowiednie zasady i amoniak.

Z niektórymi solami amoniak tworzy analogiczne do hydratów amoniakaty. Na przykład z chlorkiem wapnia tworzy amoniakat CaCl2 · 8NH3. Z tego powodu chlorek wapnia nie nadaje się do osuszania amoniaku.

Amoniak znajduje szerokie zastosowanie w syntezie organicznej . W wyniku działania amoniaku na halogenowęglowodory powstają aminy będące homologami amoniaku:

CH3Cl + NH3 → CH3NH2 + HCl,

w reakcji pochodnych halogenowych kwasów karboksylowych z nadmiarem amoniaku powstają aminokwasy :

CH2ClCOOH + NH3 → NH2CH2COOH + HCl,

a w reakcji estrów kwasu izocyjanowego z amoniakiem tworzą się alkilowe pochodne mocznika :

CH3NCO + NH3 → CH3NHCONH2.

Otrzymywanie

W naturze amoniak powstaje jako produkt gnicia substancji białkowych . Do celów laboratoryjnych można otrzymać go w wyniku działania mocnych zasad na sole amonowe w podwyższonej temperaturze, np.:

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O

Inną, rzadszą metodą jest hydroliza azotków:

Mg3N2 + 6H2O → 3Mg(OH)2 + 2NH3

W przemyśle amoniak otrzymuje się bezpośrednio z pierwiastków metodą Habera i Boscha . Przed wynalezieniem metody Habera i Boscha do przemysłowego otrzymywania amoniaku stosowano reakcję hydrolizy cyjanoamidu wapnia, suchą destylację niektórych roślin i produktów zwierzęcych oraz redukcję kwasu azotowego(III) (azotawego) i jego soli wodorem in statu nascendi .

Zastosowania

Największe ilości amoniaku są w przemyśle zużywane do produkcji nawozów sztucznych oraz do otrzymywania metodą Ostwalda tlenku azotu(II) , który jest półproduktem do otrzymywania kwasu azotowego(V) . Ponadto amoniaku używa się do produkcji węglanu sodu (sody amoniakalnej) metodą Solvaya , materiałów wybuchowych , cyjanowodoru , tkanin syntetycznych etc.

Ze względu na swoje własności termodynamiczne amoniak jest stosowany jako czynnik chłodniczy  (R717), zwłaszcza w dużych urządzeniach chłodniczych .

Woda amoniakalna stosowana jest jako składnik tzw. soli trzeźwiących w celu przywróceniu świadomości osób, u których wystąpiło omdlenie . Cucenie za pomocą wody amoniakalnej przeprowadza się poprzez umieszczenie otwartej fiolki w pobliżu nosa osoby omdlałej. Ostry zapach stanowi bodziec wywołujący rozbudzenie.

Oddziaływanie na organizm ludzki

Ciekły amoniak wylany na skórę wywołuje odmrożenia. Jest przy tym silnie toksyczny ( LC50 rat(inh.) = 7,5 g/m³ (2h), LD50 rat(oral) = 350 mg/kg), działa drażniąco na skórę i błony śluzowe.

Wpływ na organizm ludzki w zależności od stężenia:

Wpływ na organizm ludzkistężenie
[ppm]
Dopuszczalny czas przebywania
Charakterystyczny zapach wyczuwalny nosem przez większość ludzi.25 1
próg wykrywalności
Nieograniczony
358 godzin dziennie (maksymalne dopuszczalne stężenie trwałe)
Zapach bardzo wyraźnie wyczuwalny.50Wg niezbędnych potrzeb
Ostry nieprzyjemny zapach, przy krótkotrwałym wdychaniu bez szkodliwego wpływu na organizm ludzi zdrowych.100Opuścić pomieszczenie niezwłocznie
Podrażnienie śluzówki oczu, nosa i dróg oddechowych.400 – 700
próg zagrożenia
godzina przebywania przeważnie nie powoduje poważnych następstw
Napad kaszlu, uczucie zatykania oddechu, silne podrażnienie śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych.1000 – 1700Półgodzinne przebywanie może prowadzić do groźnych następstw
Silny kaszel, skurcze gardła, silne uczucie zatykania oddechu wraz ze żrącym podrażnieniem śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych.2000 – 5000W ciągu 1/2 godziny może nastąpić śmierć przez uduszenie
Silne uczucie porażenia nerwowego i duszenia5000 – 6000Śmierć następuje w ciągu kilku minut

(1): Próg wykrywalności w niskich temperaturach jest jeszcze niższy i wynosi 2 – 5 ppm.

Historia

Pierwszy opisany związek amoniaku – salmiak ( chlorek amonu ), otrzymany został ok. roku 332 p.n.e. z odchodów wielbłądów w pobliżu świątyni Amona w oazie Siwa na terenie dzisiejszego Egiptu . Stąd pochodzi nazwa "amoniak" używana w różnych formach w większości języków świata[4][5].

Chlorek amonu był też znany przez średniowiecznych alchemików – był wzmiankowany przez Alberta Wielkiego na początku XIII w. W XV w. Basilius Valentinus otrzymał amoniak przez działanie na tę sól zasadą. Skład amoniaku został ustalony przez Claude'a Louisa Bertholleta .

Zobacz też

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Nazewnictwo wodorków. W: Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński: Eksperyment Laboratoryjny w Nauczaniu Chemii . Poznań: Zakład Dydaktyki Chemii UAM, 2005, ss. 102-103. . [dostęp 18.06.2009]. 
  2. Amoniak – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 294993 Ammonia anhydrous, ≥99.99% ( ang. ). Sigma-Aldrich. [dostęp 2008-11-17].
  4. Wayne L. Felty. From camel dung. „J. Chem. Educ.”. 59 (2), s. 170 (1982). doi:10.1021/ed059p170.3 . 
  5. Gregory C. Miller. From camel dung (the author replies). „J. Chem. Educ.”. 59 (2), s. 170 (1982). doi:10.1021/ed059p170.4 . 


Inne hasła zawierające informacje o "Amoniak":

Strefa eufotyczna ...

Aldozy ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Chmura ...

Gaz wulkaniczny ...

Historia Ziemi ...

Atmosfera ziemska ...

Mocznik ...

Butwienie ...

Glutamina ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Amoniak":

014. Mięczaki - silnie wyspecjalizowane bezkręgowce (plansza 16) ...

Reakcje chemiczne (plansza 5) + wodór Amoniak Modelowe przedstawienie przemiany Słowny opis przebiegu reakcji:       ...

016. Stawonogi – najliczniejszy szczep zwierząt na Ziemi (plansza 21) u owadów, wijów i wyżej uorganizowanych pajęczaków. Stawonogi wydalają głównie silnie rozcieńczony Amoniak. Lądowe stawonogi natomiast oszczędzając wodę, przetwarzają Amoniak w związki azotowe słabo ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie