Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cesarze Chin

Cesarze Chin

Spis treści

Dynastia Qin

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatneOkres panowania Nazwa ery Lata
Shǐ Huángdì
始皇帝
Yíng Zhèng
嬴政
221 p.n.e. - 210 p.n.e.
Èr Shì Huángdì
二世皇帝
Yíng Húhài
嬴胡亥
209 p.n.e. - 207 p.n.e.
Nie istnieje Yíng Ziyīng
嬴子嬰
207 p.n.e.

Dynastia Han

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatneOkres panowania Nazwa ery Lata
Zachodnia Dynastia Han 206 p.n.e.9 n.e.
Gaozu
高祖
Liu Bang
劉邦
206 p.n.e.195 p.n.e. Nie istnieje
Huidi
惠帝
Liu Ying
劉盈
194 p.n.e.188 p.n.e. Nie istnieje
Shaodi (Shaodi Gong)
少帝
Liu Gong
劉恭
188 p.n.e.184 p.n.e. Nie istnieje
Shaodi (Shaodi Hong)
少帝
Liu Hong
劉弘
184 p.n.e.180 p.n.e. Nie istnieje
Wendi
文帝
Liu Heng
劉恆
179 p.n.e.157 p.n.e. Hòuyuán (後元) 163 p.n.e.156 p.n.e.
Jingdi
景帝
Liu Qi
劉啟
156 p.n.e.141 p.n.e. Zhōngyuán (中元) 149 p.n.e.143 p.n.e.
Hòuyuán (後元) 143 p.n.e.141 p.n.e.
Wudi
武帝
Liu Che
劉徹
140 p.n.e.87 p.n.e. Jiànyuán (建元) 140 p.n.e.135 p.n.e.
Yuánguāng(元光) 134 p.n.e.129 p.n.e.
Yuánshuò (元朔) 128 p.n.e.123 p.n.e.
Yuánshòu (元狩) 122 p.n.e.117 p.n.e.
Yuándǐng (元鼎) 116 p.n.e.111 p.n.e.
Yuánfēng (元封) 110 p.n.e.105 p.n.e.
Tàichū (太初) 104 p.n.e.101 p.n.e.
Tiānhàn (天漢) 100 p.n.e.97 p.n.e.
Tàishǐ (太始) 96 p.n.e.93 p.n.e.
Zhēnghé (征和) 92 p.n.e.89 p.n.e.
Hòuyuán (後元) 88 p.n.e.87 p.n.e.
Zhaodi
昭帝
Liu Fuling
劉弗陵
86 p.n.e.74 p.n.e. Shǐyuán (始元) 86 p.n.e.80 p.n.e.
Yuánfèng (元鳳) 80 p.n.e.75 p.n.e.
Yuánpíng (元平) 74 p.n.e.
Książę Changyi
昌邑王 lub 海昏侯
Liu He
劉賀
74 p.n.e. Yuánpíng (元平) 74 p.n.e.
Xuandi
宣帝
Liu Xun
劉詢
73 p.n.e.49 p.n.e. Běnshǐ (本始) 73 p.n.e.70 p.n.e.
Dìjié (地節) 69 p.n.e.66 p.n.e.
Yuánkāng (元康) 65 p.n.e.61 p.n.e.
Shénjué (神爵) 61 p.n.e.58 p.n.e.
Wǔfèng (五鳳) 57 p.n.e.54 p.n.e.
Gānlù (甘露) 53 p.n.e.50 p.n.e.
Huánglóng (黃龍) 49 p.n.e.
Yuandi
元帝
Liu Shi
劉奭
48 p.n.e.33 p.n.e. Chūyuán (初元) 48 p.n.e.44 p.n.e.
Yǒngguāng (永光) 43 p.n.e.39 p.n.e.
Jiànzhāo (建昭) 38 p.n.e.34 p.n.e.
Jìngníng (竟寧) 33 p.n.e.
Chengdi
成帝
Liu Ao
劉驁
33 p.n.e.7 p.n.e. Jiànshǐ (建始) 32 p.n.e.28 p.n.e.
Hépíng (河平) 28 p.n.e.25 p.n.e.
Yángshuò (陽朔) 24 p.n.e.21 p.n.e.
Hóngjiā (鴻嘉) 20 p.n.e.17 p.n.e.
Yǒngshǐ (永始) 16 p.n.e.13 p.n.e.
Yuányán (元延n2) 12 p.n.e.9 p.n.e.
Suīhé (綏和) 8 p.n.e.7 p.n.e.
Ai Di
哀帝
Liu Xin
劉欣
6 p.n.e.1 p.n.e. Jiànpíng (建平) 6 p.n.e.3 p.n.e.
Yuánshòu (元壽) 2 p.n.e.1 p.n.e.
Ping Di
平帝
Liu Kan
劉衎
1 p.n.e.5 Yuánshǐ (元始) 15
Ruzi Ying
孺子嬰
Liu Ying
劉嬰
68 Jùshè (居攝) 6 – Październik 8
Chūshǐ (初始)Listopad 8 – Grudzień 8
Dynastia Xin ( 923 n.e.)
Wang Mang (王莽) 923 Shǐjiànguó (始建國) 913
Tiānfēng (天鳳) 1419
Dìhuáng (地皇) 2023
Kontynuacja Dynastii Han
Geng Shi Di
更始帝
Liu Xuan
劉玄
2325 Gēngshǐ (更始) 2325
Wschodnia Dynastia Han 25220
Guang Wu Di
光武帝
Liu Xiu
劉秀
2557 Jiànwǔ (建武) 2556
Jiànwǔzhongōyuán (建武中元) 5657
Mingdi
明帝
Liu Zhuang
劉莊
5875 Yǒngpíng (永平) 5875
Zhang Di
章帝
Liu Da
劉炟
7688 Jiànchū (建初) 7684
Yuánhé (元和) 8487
Zhānghé (章和) 8788
He Di
和帝
Liu Zhao
劉肇
89105 Yǒngyuán (永元) 89105
Yuánxīng (元興) 105
Shang Di
殤帝
Liu Long
劉隆
106 Yánpíng (延平)9 miesięcy w 106
An Di
安帝
Liu Hu
劉祜
106125 Yǒngchū (永初) 107113
Yuánchū (元初) 114120
Yǒngníng (永寧) 120121
Jiànguāng (建光) 121122
Yánguāng (延光) 122125
Shao Di, Markiz Beixiang
少帝 lub 北鄉侯
Liu Yi
劉懿
125 Yánguāng (延光) 125
Shun Di
順帝
Liu Bao
劉保
125144 Yǒngjiàn (永建) 126132
Yángjiā (陽嘉) 132135
Yǒnghé (永和) 136141
Hàn'ān (漢安) 142144
Jiànkāng (建康) 144
Chong Di
沖帝
Liu Bing
劉炳
144145 Yōngxī (永嘉) 145
Zhi Di
質帝
Liu Zuan
劉纘
145146 Běnchū (本初) 146
Huan Di
桓帝
Liu Zhi
劉志
146168 Jiànhé (建和) 147149
Hépíng (和平) 150
Yuánjiā (元嘉) 151153
Yǒngxīng (永興) 153154
Yǒngshòu (永壽) 155158
Yánxī (延熹) 158167
Yǒngkāng (永康) 167
Ling Di
靈帝
Liu Hong
劉宏
168189 Jiànníng (建寧) 168172
Xīpíng (熹平) 172178
Guānghé (光和) 178184
Zhōngpíng (中平) 184189
Shao Di , Hongnong Wang
少帝 lub 弘農王
Liu Bian
劉辯
189 Guīngxī (光熹) 189
Zhàoníng (昭寧) 189
Yǒnghàn (永漢) 189
Xian Di
獻帝
Liu Xie (liú xié)
劉協
189220 Zhōngpíng (中平) 189
Chūpíng (初平) 190193
Xīngpíng (興平) 194195
Jiàn'ān (建安) 196220
Yánkāng (延康) 220

Epoka Trzech Królestw

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatneOkres panowania Nazwa ery Lata
Państwo Wei 220 - 265
Wen Di
文帝
Cao Pi
曹丕
220 - 226 Huangchu (黃初) 220 - 226
Mingdi
明帝
Cao Rui
曹叡
226 - 239 Taihe (太和) 227 - 233
Qinglong (青龍) 233 - 237
Jingchu (景初) 237 - 239
Qi Wang
齊王
Cao Fang
曹芳
239 - 254 Zhengshi (正始) 240 - 249
Jiaping (嘉平) 249 - 254
Gao Gui Xiang Gong
高貴鄉公
Cao Mao
曹髦
254 - 260 Zhengyuan (正元) 254 - 256
Ganlu (甘露) 256 - 260
Yuandi
元帝
Cao Huan
曹奐
260 - 265 Jingyuan (景元) 260 - 264
Xianxi (咸熙) 264 - 265
Państwo Shu Han 221 - 263
Zhao Liedi
昭烈帝
Liu Bei
劉備
221 - 223 Zhangwu (章武) 221 - 223
Hou Zhu
後主
Liu Shan
劉禪
223 - 263 Jianxing (建興) 223 - 237
Yanxi (延熙) 238 - 257
Jingyao (景耀) 258 - 263
Yanxing (炎興) 263
Państwo Wu 222 - 280
Da Di
大帝
Sun Quan
孫權
222 - 252 Huangwu (黃武) 222 - 229
Huanglong (黃龍) 229 - 231
Jiahe (嘉禾) 232 - 238
Chiwu (赤烏) 238 - 251
Taiyuan (太元) 251 - 252
Shenfeng (神鳳) 252
Kuai ji wang
會稽王
Sun Liang
孫亮
252 - 258 Jianxing (建興) 252 - 253
Wufeng (五鳳) 254 - 256
Taiping (太平) 256 - 258
Jing Di
景帝
Sun Xiu
孫休
258 - 264 Yongan (永安) 258 - 264
Wu Cheng Hou
烏程侯
Sun Hao
孫皓
264 - 280 Yuanxing (元興) 264 - 265
Ganlu (甘露) 265 - 266
Baoding (寶鼎) 266 - 269
Jianheng (建衡) 269 - 271
Fenghuang (鳳凰) 272 - 274
Tiance (天冊) 275 - 276
Tianxi (天璽) 276
Tianji (天紀) 277 - 280

Dynastia Jin

Imię pośmiertneImię prywatneOkres panowaniaNazwa eryLata
Zachodnia dynastia Jin 265317
Wudi
武帝
Sima Yan
司馬炎
265290 Taishi (泰始)
Xianning (咸寧)
Taikang (太康)
Taixi (太熙)
265274
275280
280289
290
Huidi
惠帝
Sima Zhong
司馬衷
290306 Yongxi (永熙)
Yongping (永平)
Yuankang (元康)
Yongkang (永康)
Yongning (永寧)
Taian (太安)
Yongan (永安)
Jianwu (建武)
Yongan (永安)
Yongxing (永興)
Guangxi (光熙)
290
291
291299
300301
301302
302303
304
304
304
304306
306
Huai Di
懷帝
Sima Chi
司馬熾
307311 Yongjia (永嘉) 307313
Min Di
愍帝
Sima Ye
司馬鄴
313317 Jianxing (建興) 313317
Wschodnia dynastia Jin 317420
Yuandi
元帝
Sima Rui
司馬睿
317322 Jianwu (建武)
Daxing (大興)
Yongchang (永昌)
317318
318321
321322
Mingdi
明帝
Sima Shao
司馬紹
322325 Yongchang (永昌)
Taining (太寧)
322323
323325
Chengdi
成帝
Sima Yan
司馬衍
325342 Taining (太寧)
Xianhe (咸和)
Xiankang (咸康)
325
326334
335342
Kang Di
康帝
Sima Yue
司馬岳
342344 Jianyuan (建元) 343344
Mu Di
穆帝
Sima Dan
司馬聃
345361 Yonghe (永和)
Shengping (升平)
345356
357361
Ai Di
哀帝
Sima Pi
司馬丕
361365 Longhe (隆和)
Xingning (興寧)
362363
363365
Fei Di
海西公
Sima Yi
司馬奕
365371 Taihe (太和) 365371
Jian Wen Di
簡文帝
Sima Yu
司馬昱
371372 Xianan (咸安) 371372
Xiao Wu Di
孝武帝
Sima Yao
司馬曜
372396 Ningkang (寧康)
Taiyuan (太元)
373375
376396
An Di
安帝
Sima De Zong
司馬德宗
396418 Longan (隆安)
Yuanxing (元興)
Yixi (義熙)
397401
402404
405418
Gong Di
恭帝
Sima De Wen
司馬德文
419420 Yuanxi (元熙) 419420

Szesnaście Królestw

WizerunekImię świątynneImię pośmiertneImię prywatneLata panowaniaNazwa eryLata
Cesarstwo Han 304318
Gao Zu
高祖
Guang Wen Di
光文帝
Liu Yuan
劉淵
304 - 310 Jianxing (建興) 304 - 308
Yongfeng (永鳳) 308 - 309
Herui (河瑞) 309 - 310
Nie istniejeLiang Wang
梁王
Liu He
劉和
7 dni w 310 Nie istnieje
Lie Zong
烈宗
Zhao Wu Di
昭武帝
Liu Cong
劉聰
310 - 318 Guangxing (光興) 310 - 311
Jiaping (嘉平) 311 - 315
Jianyuan (建元) 315 - 316
Linjia (麟嘉) 316 - 318
Nie istniejeYin Di
隱帝
Liu Can
劉粲
miesiąc w 318 Hanchang (漢昌) 318
Wcześniejsze Cesarstwo Zhao 318 - 329
Nie istniejeHou Zhu
後主
Liu Yao
劉曜
318 - 329 Guangchu (光初) 318 - 329
Późniejsze Cesarstwo Zhao 319 - 351
Gao Zu
高祖
Ming Di
明帝
Shi Le
石勒
319 - 333 Zhaowang (趙王) 319 - 328
Taihe (太和) 328 - 330
Jianping (建平) 330 - 333
Nie istniejeHai Yang Wang
海陽王
Shi Hong
石弘
333 - 334 Jianping (建平) 333
Yanxi (延熙) 334
Tai Zu
太祖
Wu Di
武帝
Shi Hu
石虎
334 - 349 Jianwu (建武) 334 - 349
Taining (太寧) 349
Nie istniejeQiao Wang
譙王
Shi Shi
石世
73 dni w 349 Taining (太寧)73 dni w 349
Nie istniejePang Cheng Wang
彭城王
Shi Zun
石遵
183 dni w 349 Taining (太寧)183 dni w 349
Nie istniejeYi Yang Wang
義陽王
Shi Jian
石鑒
103 dni na przełomie 349 - 350 Qinglong (青龍)103 dni na przełomie 349 - 350
Nie istniejeXin Xing Wang
新興王
Shi Zhi
石祗
350 - 351 Yongning (永寧) 349 - 350
Cesarstwo Cheng 303 - 338
Shi Zu
始祖
Jing Di
景帝
Li Te
李特
303 Jianchu (建初) lub Jingchu (景初) 303
Nie istniejeQin Wen Wang
秦文王
Li Liu
李流
Kilka miesięcy w 303 Nie istnieje
Tai Zong
太宗
Wu Di
武帝
Li Xiong
李雄
303 - 334 Jianxing (建興) 303 - 305
Yanping (晏平) 305 - 311
Yuheng (玉衡) 311 - 334
Nie istniejeAi Di
哀帝
Li Ban
李班
7 miesięcy w 334 Yuheng (玉衡)7 miesięcy w 334
Nie istniejeYou Gong
幽公
Li Qi
李期
334 - 338 Yuheng (玉恆) 334 - 338
Cesarstwo Han 338 - 347
Zhong Zong
中宗
Zhao Wen Di
昭文帝
Li Shou
李壽
338 - 343 Hanxing (漢興) 338 - 343
Nie istniejeGui Yi Hou
歸義侯
Li Shi
李勢
343 - 347 Taihe (太和) 343 - 346
Jianing (嘉寧) 346 - 347
Wcześniejsze Cesarstwo Yan 337 - 370
Tai Zu
太祖
Wen Ming Di
文明帝
Mu Rong Huang
慕容皝
337 - 348 Yanwang (燕王) 337 - 348
Lie Zong
烈宗
Jing Zhao Di
景昭帝
Mu Rong Jun
慕容俊
348 - 360 Yanwang (燕王) 348 - 353
Yuanxi (元璽) 353 - 357
Shengping (升平) 357
Guangshou (光壽) 357 - 360
Nie istniejeYou Di
幽帝
Mu Rong Wei
慕容暐
360 - 370 Jianxi (建熙) 360 - 365
Jianyuan (建元) 365 - 370
Późniejsze Cesarstwo Yan 384 - 407
Shi Zu
世祖
Wu Cheng Di
武成帝
Mu Rong Chui
慕容垂
384 - 396 Yanyuan (燕王) 384 - 385
Jianxing (建興) 386 - 396
Lie Zong
烈宗
Hui Min Di
惠愍帝
Mu Rong Bao
慕容寶
396 - 398 Yongkang (永康) 396 - 398
Zhong Zong
中宗
Zhao Wu Di
昭武帝
Mu Rong Sheng
慕容盛
398 - 401 Jianping (建平) 398
Changluo (長樂) 399 - 401
Nie istniejeZhao Wen Di
昭文帝
Mu Rong Xi
慕容熙
401 - 407 Guangshi (光始) 401 - 406
Jianshi (建始) 407
Południowe Cesarstwo Yan 398 - 410
Shi Zong
世宗
Xian Wu Di
獻武帝
Mu Rong De
慕容德
398 - 405 Yanwang (燕王) 398 - 400
Jianping (建平) 400 - 405
Nie istniejeHou Zhu
後主
Mu Rong Chao
慕容超
405 - 410 Taishang (太上) 405 - 410
Północne Cesarstwo Yan 407 - 436
Nie istniejeHui Yi Di
惠懿帝
Gao Yun
高雲
407 - 409 Zhengshi (正始) 407 - 409
Tai Zu
太祖
Wen Cheng Di
文成帝
Feng Ba
馮跋
409 - 430 Taiping (太平) 409 - 430
Nie istniejeZhao Cheng Di
昭成帝
Feng Hong
馮弘
430 - 436 Daxing (大興) 430 - 436
Wcześniejsze Królestwo Liang 320 - 376
Nie istniejeCheng Gong
成公
Zhang Mao
張茂
320 - 324 Jianxing (建興) 320 - 324
Nie istniejeZhong Cheng Gong
忠成公
Zhang Jun
張駿
324 - 346 Jianxing (建興) 324 - 346
Nie istniejeHuan Gong
桓公
Zhang Chong Hua
張重華
346 - 353 Jianxing (建興) 346 - 353
Nie istniejeAi Gong
哀公
Zhang Yao Ling
張曜靈
3 miesiące w 353 Jianxing (建興) 353
Nie istniejeWei Wang
威王
Zhang Zuo
張祚
353 - 355 Jianxing (建興) 353 - 354
Heping (和平) 354 - 355
Nie istniejeJing Dao Gong
敬悼公
lub Chong Gong
沖公
Zhang Xuan Jing
張玄靖
355 - 363 Jianxing (建興) 355 - 361
Shengping (升平) 361 - 363
Nie istniejeDao Gong
悼公
Zhang Tian Xi
張天錫
364 - 376 Shengping (升平) 364 - 376
Późniejsze Królestwo Liang 386 - 403
Tai Zu
太祖
Yi Wu Wang
懿武王
Luu Guang
呂光
386 - 399 Taian (太安) 386 - 389
Lunjia (麟嘉) 389 - 396
Longfei (龍飛) 396 - 399
Nie istniejeYin Wang
隱王
Luu Shao
呂紹
399 Longfei (龍飛) 399
Nie istniejeLing Wang
靈王
Luu Zuan
呂纂
399 - 401 Xianning (咸寧) 399 - 401
Nie istniejeShang Shu Gong 尚書公
lub Jiankang Gong 建康公
呂隆 luu3 long2 401 - 403 Shending (神鼎) 401 - 403
Południowe Królestwo Liang 397 - 414
Lie Zu
烈祖
Wu Wang
武王
Tufa Wu Gu
禿髮烏孤
397 - 399 Taichu (太初) 397 - 399
Nie istniejeKang Wang
康王
Tufa Li Lu Gu
禿髮利鹿孤
399 - 402 Jianhe (建和) 399 - 402
Nie istniejeJing Wang
景王 lub 敬王
Tufa Ru Tan
禿髮傉檀
402 - 414 Hongchang (弘昌) 402 - 404
Jiaping (嘉平) 409 - 414
Północne Królestwo Liang 397 - 439 (Królestwo Gao Chang 442 - 460 )
Nie istniejeNie istniejeDuan Ye
段業
397 - 401 Shen Xi (神璽) 397 - 399
Tian Xi (天璽) 399 - 401
Tai Zu
太祖
Wu Xuan Wang
武宣王
Ju Qu Meng Xun
沮渠蒙遜
401 - 433 Yongan (永安) 401 - 412
Xuanshi (玄始) 412 - 428
Chengxuan (承玄) 428 - 430
Yihe (義和) 430 - 433
Nie istniejeAi Wang
哀王
Ju Qu Mu Jian
沮渠牧犍
433 - 439 Yonghe (永和) 433 - 439
Nie istniejeNie istniejeJu Qu Wu Hui
沮渠無諱
442 - 444 Chengping (承平) 442 - 443
Qianshou (乾壽) 443 - 444
Nie istniejeNie istniejeJu Qu An Zhou
沮渠安周
444 - 460 Chengping (承平) 444 - 460
Zachodnie Królestwo Liang 400 - 421
Tai Zu
太祖
Wu Zhao Wang
武昭王
Li Gao
李暠
400 - 417 Gengzi (庚子) 400 - 405
Jianchu (建初) 406 - 416
Nie istniejeHou Zhu
後主
Li Xin
李歆
417 - 420 Jiaxing (嘉興) 417 - 420
Nie istniejeHou Zhu
後主
Li Xun
李恂
420 - 421 Yongjian (永建) 420 - 421
Wcześniejsze Cesarstwo Qin 351 - 394
Gao Zu
高祖
Jing Ming Di
景明帝
Fu Jian
苻健
351 - 355 Huangshi (皇始) 351 - 355
Nie istniejeLi Wang
厲王
Fu Sheng
苻生
355 - 357 Shouguang (壽光) 355 - 357
Shi Zu
世祖
Xuan Zhao Di
宣昭帝
Fu Jian
苻堅
357 - 385 Yongxing (永興) 357 - 359
Ganlu (甘露) 359 - 364
Jianyuan (建元) 365 - 385
Nie istniejeAi Ping Di
哀平帝
Fu Pi
苻丕
385 - 386 Taian (太安) 385 - 386
Tai Zong
太宗
Gao Di
高帝
Fu Deng
苻登
386 - 394 Taichu (太初) 385 - 394
Nie istniejeHou Zhu
後主
Fu Chong
苻崇
Kilka miesięcy w 394 Yanchu (延初) 394
Późniejsze Cesarstwo Qin 384 - 417
Tai Zu
太祖
Wu Zhao Di
武昭帝
Yao Chang
姚萇
384 - 393 Bai Que (白雀) 384 - 386
Jianchu (建初) 386 - 393
Gao Zu
高祖
Wen Huan Di
文桓帝
Yao Xing
姚興
394 - 416 Huangchu (皇初) 394 - 399
Hongshi (弘始) 399 - 416
Nie istniejeHou Zhu
後主
Yao Hong
姚泓
416 - 417 Yonghe (永和) 416 - 417
Zachodnie Królestwo Qin 385 - 400 , 409 - 431
Lie Zu
烈祖
Xuan Lie Wang
宣烈王
Qifu Guo Ren
乞伏國仁
385 - 388 Jianyi (建義) 385 - 388
Gao Zu
高祖
Wu Yuan Wang
武元王
Qifu Gan Gui
乞伏乾歸
388 - 400 , 409 - 412 Taichu (太初) 388 - 400
Gengshi (更始) 409 - 412
Tai Zu
太祖
Wen Zhao Wang
文昭王
Qifu Chi Pan
乞伏熾磐
412 - 428 Yongkang (永康) 412 - 419
Jianhong (建弘) 420 - 428
Nie istniejeHou Zhu
後主
Qifu Mu Mo
乞伏暮末
428 - 431 Yonghong (永弘) 428 - 431
Cesarstwo Xia 407 - 431
Shi Zu
世祖
Wu Lie Di
武烈帝
Helian Bo Bo
赫連勃勃
407 - 425 Longsheng (龍升) 407 - 413
Fengxiang (鳳翔) 413 - 418
Changwu (昌武) 418 - 419
Zhenxing (真興) 419 - 425
Nie istniejeQin Wang
秦王
Helian Chang
赫連昌
425 - 428 Chengguang (承光) 425 - 428
Nie istniejePing Yuan Wang
平原王
Helian Ding
赫連定
428 - 431 Shengguang (勝光) 425 - 428

Królestwa plemion Wu Hu

Królestwa założone przez plemiona Wu Hu, nie zaliczane do Szesnastu Królestw

WizerunekImię pośmiertneImię prywatneLata panowaniaNazwa eryLata
Królestwo Ran Wei 350 - 352
Wu Dao Tian Wang
武道天王
Ran Min
冉閔
350 - 352 Yongxing (永興) 350 - 352
Zachodnie Cesarstwo Yan 384 - 394
Wei Di
威帝
Mu Rong Hong
慕容泓
384 Yanxing (燕興) 384
Nie istniejeMu Rong Chong
慕容沖
384 - 386 Yanxing (燕興) 384 - 385
Gengshi (更始) 385 - 386
Nie istniejeDuan Sui
段隨
386 Changping (昌平) 386
Nie istniejeMu Rong Tao
慕容韜
386 Jianming (建明) 386
Nie istniejeMu Rong Yao
慕容瑤
386 Jianping (建平) 386
Nie istniejeMu Rong Zhong
慕容忠
386 Jianwu (建武) 386
Nie istniejeMu Rong Yong
慕容永
386 - 394 Zhongxing (中興) 386 - 394
Królestwo Shu 405 - 413
Cheng Du Wang
成都王
Qiao Zong
譙縱
405 - 413 Nie istnieje
Wodzowie plemiona Tiefu (Połowa III wieku- 391 )
Nie istniejeLiu Qu Bei
劉去卑
Połowa III wiekuNie istnieje
Nie istniejeLiu Gao Sheng Yuan
劉誥升爰
Połowa-koniec III wiekuNie istnieje
Nie istniejeLiu Hu
劉虎
309 ? - 341 Nie istnieje
Nie istniejeLiu Wu Heng
劉務恒
341 - 356 Nie istnieje
Nie istniejeLiu E Lou Tou
劉閼陋頭
356 - 358 Nie istnieje
Nie istniejeLiu Xi Wu Qi
劉悉勿祈
358 - 359 Nie istnieje
Nie istniejeLiu Wei Chen
劉衛辰
359 - 391 Nie istnieje
Wodzowie plemienia Yuwen (Koniec III wieku- 345 )
Nie istniejeYuwen Mo Huai
宇文莫槐
Koniec III wieku- 293 Nie istnieje
Nie istniejeYuwen Pu Hui
宇文普回
lub Yuwen Pu Bo
宇文普撥
293 -koniec III wiekuNie istnieje
Nie istniejeYuwen Qiu Bu Quan
宇文丘不勤
Koniec III wiekuNie istnieje
Nie istniejeYuwen Mo Gui
宇文莫圭
299 ?- 302 ?Nie istnieje
Nie istniejeYuwen Xi Du Guan
宇文悉獨官
Początek IV wiekuNie istnieje
Nie istniejeYuwen Qi De Gui
宇文乞得歸
Początek IV wieku - 333 Nie istnieje
Nie istniejeYuwen Yi Dou Gui
宇文逸豆歸
333 - 345 Nie istnieje
Książęta Liaoxi 303 - 338
Nie istniejeDuan Wu Wu Chen
段務勿塵
303 - 310 lub 311 Nie istnieje
Nie istniejeDuan Ji Lu Quan
段疾陸眷
310 lub 311 - 318 Nie istnieje
Nie istniejeDuan She Fu Chen
段涉復辰
318 Nie istnieje
Nie istniejeDuan Pi Di
段匹磾
318 - 321 Nie istnieje
Nie istniejeDuan Mo Pei
段末柸
318 - 325 Nie istnieje
Nie istniejeDuan Ya
段牙
325 Nie istnieje
Nie istniejeDuan Liao
段遼
326 - 338 Nie istnieje
Pierwsze Państwo Chouchi (Koniec II wieku- 371 )
Nie istniejeYang Teng
楊騰
Koniec II wieku-początek III wiekuNie istnieje
Nie istniejeYang Ju
楊駒
Początek III wiekuNie istnieje
Nie istniejeYang Qian Wan
楊千萬
Początek III wieku-połowa III wiekuNie istnieje
Nie istniejeYang Fei Long
楊飛龍
Początek III wieku-koniec III wiekuNie istnieje
Nie istniejeYang Mao Sou
楊茂搜
Koniec III wieku- 317 Nie istnieje
Nie istniejeYang Nan Di
楊難敵
317 - 334 Nie istnieje
Nie istniejeYang Yi
楊毅
334 - 337 Nie istnieje
Nie istniejeYang Chu
楊初
337 - 355 Nie istnieje
Nie istniejeYang Guo
楊國
355 - 356 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Jun
楊俊
356 - 360 Nie istnieje
Nie istniejeYang Shi
楊世
360 - 370 Nie istnieje
Nie istniejeYang Cuan
楊篡
370 - 371 Nie istnieje
Drugie państwo Chouchi 385 - 473
Wu Wang
武王
Yang Ding
楊定
385 - 394 Nie istnieje
Hui Wen Wang
惠文王
Yang Sheng
楊盛
394 - 425 Nie istnieje
Xiao Zhao Wang
孝昭王
Yang Xuan
楊玄
425 - 429 Nie istnieje
Nie istniejeYang Bao Zong
楊保宗
429 i 443 Nie istnieje
Nie istniejeYang Nan Dang
楊難當
429 - 441 Jianyi (建義) 436 - 440
Nie istniejeYang Bao Chi
楊保熾
442 - 443 Nie istnieje
Nie istniejeYang Wen De
楊文德
443 - 454 Nie istnieje
Nie istniejeYang Yuan He
楊元和
455 - 466 Nie istnieje
Nie istniejeYang Seng Si
楊僧嗣
466 - 473 Nie istnieje
Królestwo Wuxing 473 - 506 i 534 - 555
Nie istniejeYang Wen Du
楊文度
473 - 477 Nie istnieje
Nie istniejeYang Wen Hong
楊文弘
477 - 482 Nie istnieje
Nie istniejeYang Hou Qi
楊後起
482 - 486 Nie istnieje
An Wang
安王
Yang Ji Shi
楊集始
482 - 503 Nie istnieje
Nie istniejeYang Shao Xian
楊紹先
503 - 506 , 534 - 535 Nie istnieje
Nie istniejeYang Zhi Hui
楊智慧
535 - 545 Nie istnieje
Nie istniejeYang Bi Xie
楊辟邪
545 - 553 Nie istnieje
Królestwo Yinping 477 - początek VI wieku
Nie istniejeYang Guang Xiang
楊廣香
477 - 483 ?Nie istnieje
Nie istniejeYang Jiong
楊炯
483 - 495 Nie istnieje
Nie istniejeYang Chong Zu
楊崇祖
495 -przed 502 Nie istnieje
Nie istniejeYang Meng Sun
楊孟孫
przed 502 - 511 Nie istnieje
Nie istniejeYang Ding
楊定
511 - ?Nie istnieje
Wodzowie plemiona Tuoba 219 - 377 (Królestwo Dai 305 ?- 377 )
Shen Yuan Wang
神元王
Tuoba Li Wei
拓拔力微
219 - 277 Nie istnieje
Uwaga: Jego świątynne imię brzmiało Shi Zu (始祖). Był jedynym władcą posiadającym imię świątynne
Zhang Wan
章王
Tuoba Xi Lu
拓拔悉鹿
277 - 286 Nie istnieje
Ping Wang
平王
Tuoba Chuo
拓拔綽
286 - 293 Nie istnieje
Si Wang
思王
Tuoba Fu
拓拔弗
293 - 294 Nie istnieje
Zhao Wang
昭王
Tuoba Lu Guan
拓拔祿官
294 - 307 Nie istnieje
Mu Wang
穆王
Tuoba Yi Tuo
拓拔猗
295 - 305 Nie istnieje
Mu Wang
穆王
Tuoba Yi Lu
拓拔猗盧
295 - 316 Nie istnieje
Nie istniejeTuoba Pu Gen
拓拔普根
316 Nie istnieje
Nie istnieje Tuoba
拓拔
316 Nie istnieje
Ping Wen Wang
平文王
Tuoba Yu Luu
拓拔鬱律
316 - 321 Nie istnieje
Hui Wang
惠王
Tuoba He Ru
拓拔賀傉
321 - 325 Nie istnieje
Yang Wang
煬王
Tuoba He Na
拓拔紇那
325 - 329 i 335 - 337 Nie istnieje
Lie Wang
烈王
Tuoba Yi Huai
拓拔翳槐
329 - 335 i 337 - 338 Nie istnieje
Zhao Cheng Wang
昭成王
Tuoba Shi Yi Jian
拓拔什翼健
338 - 377 Jianguo (建國) 338 - 377

Dynastie Południowe i Północne

Dynastie północne

Imię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Północna dynastia Wei 386 - 535
Dao Wudi
道武帝
Tuoba Gui
拓拔珪
386 - 409 Dengguo (登國) 386 - 396

Huangshi (皇始) 396 - 398
Tianxing (天興) 398 - 404
Tianci (天賜) 404 - 409

Ming Yuandi
明元帝
Tuoba Si
拓拔嗣
409 - 423 Yongxing (永興) 409 - 413

Shenrui (神瑞) 414 - 416
Taichang (泰常) 416 - 423

Tai Wudi
太武帝
Tuoba Tao
拓拔燾
424 - 452 Shiguang (始光) 424 - 428

Shenjia (神麚) 428 - 431
Yanhe (延和) 432 - 434
Taiyan (太延) 435 - 440
Taipingzhenjun (太平真君) 440 - 451
Zhengping (正平) 451 - 452

Nan An Wang
南安王
Tuoba Yu
拓拔余
452 Yongping (永平) lub Chengping (承平) 452
Wen Cheng Di
文成帝
Tuoba Jun
拓拔濬
452 - 465 Xingan (興安) 452 - 454

Xingguang (興光) 454 - 455
Taian (太安) 455 - 459
Heping (和平) 460 - 465

Xian Wen Di
獻文帝
Tuoba Hong
拓拔弘
466 - 471 Tianan (天安) 466 - 467

Huangxing (皇興) 467 - 471

Xiao Wen Di
孝文帝
Yuan Hong
元宏
471 - 499 Yanxing (延興) 471 - 476

Chengming (承明) 476
Taihe (太和) 477 - 499

Xuan Wu Di
宣武帝
Yuan Ke
元恪
500 - 515 Jingming (景明) 500 - 503

Zhengshi (正始) 504 - 508
Yongping (永平) 508 - 512
Yanchang (延昌) 512 - 515

Xiao Ming Di
孝明帝
Yuan Xu
元詡
516 - 528 Xiping (熙平) 516 - 518

Shengui (神龜) 518 - 520
Zhengguang (正光) 520 - 525
Xiaochang (孝昌) 525 - 527
Wutai (武泰) 528

Xiao Zhuang Di
孝莊帝
Yuan Zi You
元子攸
528 - 530 Jianyi (建義) 528

Yongan (永安) 528 - 530

Chang Guang Wang
長廣王
lub Jing Di
敬帝
Yuan Ye
元曄
530 - 531 Jianming (建明) 530 - 531
Jue Min Di
節閔帝
Yuan Gong
元恭
531 - 532 Putai (普泰) 531 - 532
An Ding Wang
安定王
lub Chu Di
出帝
Yuan Lang
元朗
531 - 532 Zhongxing (中興) 531 - 532
Xiao Wu Di
孝武帝
Yuan Xiu
元脩
532 - 535 Taichang (太昌) 532

Yongxing (永興) 532
Yongxi (永熙) 532 - 535

Wschodnia dynastia Wei 534 - 550
Xiao Jing Di
孝靜帝
Yuan Shan Jian
元善見
534 - 550 Tianping (天平) 534 - 537

Yuanxiang (元象) 538 - 539
Xinghe (興和) 539 - 542
Wuding (武定) 543 - 550

Północna dynastia Qi 550 - 577
Wen Xuan Di
文宣帝
Gao Yang
高洋
550 - 559 Tianbao (天保) 550 - 559
Fei Di
廢帝
Gao Yin
高殷
560 Qianming (乾明) 560
Xiao Zhao Di
孝昭帝
Gao Yan
高演
560 - 561 Huangjian (皇建) 560 - 561
Wu Cheng Di
武成帝
Gao Zhan
高湛
561 - 565 Taining (太寧) 561 - 562

Heqing (河清) 562 - 565

Hou Zhu
後主
Gao Wei
高緯
565 - 577 Tiantong (天統) 565 - 569

Wuping (武平) 570 - 576
Longhua (隆化) 576

You Zhu
幼主
Gao Heng
高恆
577 Chengguang (承光) 577
Fan Yang Wang
范陽王
Gao Shao Yi
高紹義
577 - 579 ?Nie istnieje
Zachodnia dynastia Wei 535 - 556
Wen Di
文帝
Yuan Bao Ju
元寶炬
535 - 551 Datong (大統) 535 - 551
Fei Di
廢帝
Yuan Qin
元欽
552 - 554 Nie istnieje
Gong Di
恭帝
Yuan Kuo
元廓
554 - 556 Nie istnieje
Północna dynastia Zhou 557 - 581
Xiao Min Di
孝閔帝
Yuwen Jue
宇文覺
557 Nie istnieje
Ming Di
明帝
lub Xiao Ming Di
孝明帝
Yuwen Yu
宇文毓
557 - 560 Wucheng (武成) 559 - 560
Wu Di
武帝
Yuwen Yong
宇文邕
561 - 578 Baoding (保定) 561 - 565

Tianhe (天和) 566 - 572
Jiande (建德) 572 - 578
Xuanzheng (宣政) 578

Xuan Di
宣帝
Yuwen Yun
宇文贇
579 Dacheng (大成) 579
Jing Di
靜帝
Yuwen Chan
宇文闡
579 - 581 Daxiang (大象) 579 - 581

Dading (大定) 581

Dynastie południowe

Imię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Dynastia Song (420-479)
Wudi
武帝
Liu Yu
劉裕
420 - 422 Yongchu (永初) 420 - 422
Shaodi
少帝
Liu Yi Fu
劉義符
423 - 424 Jingping (景平) 423 - 424
Wen Di
文帝
Liu Yi Long
劉義隆
424 - 453 Yuanjia (元嘉) 424 - 453
Xiao Wu Di
孝武帝
Liu Jun
劉駿
454 - 464 Xiaojian (元嘉) 454 - 456

Daming (大明) 457 - 464

Qian Fei Di
前廢帝
Liu Zi Ye
劉子業
465 Yongguang (永光) 465

Jinghe (景和) 465

Song Ming Di
明帝
Liu Yu
劉彧
465 - 472 Taishi (泰始) 465 - 471

Taiyu (泰豫) 472

Hou Fei Di
後廢帝
lub Cang Wu Wang
蒼梧王
Liu Yu
劉昱
473 - 477 Yuanhui (元徽) 473 - 477
Shun Di
順帝
Liu Zhun
劉準
477 - 479 Shengming (昇明) 477 - 479
Dynastia Qi 479 - 502
Gao Di
高帝
Xiao Dao Cheng
蕭道成
479 - 482 Jianyuan (建元) 479 - 482
Wu Di
武帝
Xiao Ze
蕭賾
483 - 493 Yongming (永明) 483 - 493
Yu Lin Wang
鬱林王
Xiao Zhao Ye
蕭昭業
494 Longchang (隆昌) 494
Hai Ling Wang
海陵王
Xiao Zhao Wen
蕭昭文
494 Yanxing (延興) 494
Ming Di
明帝
Xiao Luan
蕭鸞
494 - 498 Jianwu (建武) 494 - 498

Yongtai (永泰) 498

Dong Hun Hou
東昏侯
Xiao Bao Juan
蕭寶卷
499 - 501 Yongyuan (永元) 499 - 501
He Di
和帝
Xiao Bao Rong
蕭寶融
501 - 502 Zhongxing (中興) 501 - 502
Dynastia Liang ( 502 - 557 )
Wu Di
武帝
Xiao Yan
蕭衍
502 - 549 Tianjian (天監) 502 - 519

Putong (普通) 520 - 527
Datong (大通) 527 - 529
Zhongdatong (中大通) 529 - 534
Datong (大同) 535 - 546
Zhongdatong (中大同) 546 - 547
Taiqing (太清) 547 - 549

Jian Wen Di
簡文帝
Xiao Gang
蕭綱
549 - 551 Dabao (大寶) 550 - 551
Yu Zhang Wang
豫章王
Xiao Dong
蕭棟
551 - 552 Tianzheng (天正) 551 - 552
Yuandi
元帝
Xiao Yi
蕭繹
552 - 555 Chengsheng (承聖) 552 - 555
Zhen Yang Hou
貞陽侯
Xiao Yuan Ming
蕭淵明
555 Tiancheng (天成) 555
Jing Di
敬帝
Xiao Fang Zhi
蕭方智
555 - 557 Shaotai (紹泰) 555 - 556

Taiping (太平) 556 - 557

Dynastia Chen 557 - 589
Wu Di
武帝
Chen Ba Xian
陳霸先
557 - 559 Yongding (永定) 557 - 559
Wen Di
文帝
Chen Qian
陳蒨
560 - 566 Tianjia (天嘉) 560 - 566

Tiankang (天康) 566

Fei Di
廢帝
Chen Bo Zong
陳伯宗
567 - 568 Guangda (光大) 567 - 568
Xuan Di
宣帝
Chen Xu
陳頊
569 - 582 Taijian (太建) 569 - 582
Hou Zhu
後主
Chen Shu Bao
陳叔寶
583 - 589 Zhide (至德) 583 - 586

Zhenming (禎明) 587 - 589

Południowa dynastia Liang 555 - 587
Imię świątynneImię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Zhong Zong
中宗
Xuan Di
宣帝
Xiao Cha
蕭察
555 - 562 Dading (大定) 555 - 562
Shi Zong
世4宗
Xiao Ming Di
孝明帝
Xiao Kui
蕭巋
562 - 585 Tianbao (天保) 562 - 585
Nie istniejeXiao Jing Di
孝靜帝
lub Ju Gong
莒公
Xiao Cong
蕭琮
585 - 587 Guangyun (廣運) 562 - 585

Dynastia Sui

Imię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Wen Di
文帝
Yang Jian
楊堅
581 - 604 Kaihuang (開皇) 581 - 600

Renshou (仁壽) 601 - 604

Yang Di
煬帝
Yang Guang
楊廣
605 - 617 Daye (大業) 605 - 617
Gong Di
恭帝
Yang You
楊侑
617 - 618 Yining (義寧) 617 - 618

Dynastia Tang

Dynastia Tang 618 - 690
WizerunekImię świątynneImię prywatneLataNazwa ery
Gaozu
高祖
Li Yuan
李淵
618 - 626 Wude (武德) 618 - 626
Taizong
太宗
Li Shimin
李世民
627 - 649 Zhenguan (貞觀) 627 - 649
Gaozong
高宗
Li Zhi
李治
650 - 683 Yonghui (永徽) 650 - 655

Xianqing (顯慶) 656 - 661
Longshuo (龍朔) 661 - 663
Linde (麟德) 664 - 665
Qianfeng (乾封) 666 - 668
Zongzhang (總章) 668 - 670
Xianheng (咸亨) 670 - 674
Shangyuan (上元) 674 - 676
Yifeng (儀鳳) 676 - 679
Tiaolu (調露) 679 - 680
Yonglong (永隆) 680 - 681
Kaiyao (開耀) 681 - 682
Yongchun (永淳) 682 - 683
Hongdao (弘道) 683

Zhongzong
中宗
Li Xian
李顯
lub Li Zhe
李哲
684 , 705 - 710 Sisheng (嗣聖) 684

Shenlong (神龍) 705 - 707
Jinglong (景龍) 707 - 710

Ruizong
睿宗
Li Dan
李旦
684 - 690 Wenming (文明) 684 - 690
Dynastia Zhou ( 690 - 705 )
Wu Zetian
武則天
Sheng Shen
聖神
690 - 705 Tianshou (天授) 690 - 692

Ruyi (如意 ) 692
Changshou (長壽) 692 - 694
Yanzai (延載) 694
Zhengsheng (證聖) 695
Tiancewansui (天冊萬歲) 695 - 696
Wansuidengfeng (萬歲登封) 696
Wansuitongtian (萬歲通天) 696 - 697
Shengong (神功) 697
Shengli (聖曆) 698 - 700
Jiushi (久視) 700
Daju (大足) 701
Changan (長安) 701 - 705

Dynastia Tang 705 - 907
Shang Di
殤帝
Li Chong Mao
李重茂
710 Tanglong
唐隆
Ruizong
睿宗
Li Dan
李旦
710 - 712 Jingyun (景雲) 710 - 711

Taiji (太極) 712
Yanhe (延和) 712

Xuanzong
玄宗
Li Long Ji
李隆基
712 - 756 Xiantian (先天) 712 - 713

Kaiyuan (開元) 713 - 741
Tianbao (天寶) 742 - 756

Su Zong
肅宗
Li Heng
李亨
756 - 762 Jide (至德) 756 - 758

Qianyuan (乾元) 758 - 760
Shangyuan (上元) 760 - 761

Dai Zong
代宗
Li Yu
李豫
762 - 779 Baoying (寶應) 762 - 763

Guangde (廣德) 763 - 764
Yongtai (永泰) 765 - 766
Dali (大曆) 766 - 779

De Zong
德宗
Li Gua
李适
780 - 805 Jianzhong (建中) 780 - 783

Xingyuan (興元) 784
Zhenyuan (貞元) 785 - 805

Shun Zong
順宗
Li Song
李誦
805 Yongzhen (永貞) 805
Xian Zong
憲宗
Li Chun
李純
806 - 820 Yuanhe (元和) 806 - 820
Mu Zong
穆宗
Li Heng
李恆
821 - 824 Changqing (長慶) 821 - 824
Jing Zong
敬宗
Li Zhan
李湛
824 - 826 Baoli (寶曆) 824 - 826
Wen Zong
文宗
Li Ang
李昂
826 - 840 Baoli (寶曆) 826

Dahe (大和) lub Taihe (太和) 827 - 835
Kaicheng (開成) 836 - 840

Wu Zong
武宗
Li Yan
李炎
840 - 846 Huichang (會昌) 841 - 846
Xuan Zong
宣宗
Li Chen
李忱
846 - 859 Dachong (大中) 847 - 859
Yi Zong
懿宗
Li Cui
李漼
859 - 873 Dachong (大中) 859

Xiantong (咸通) 860 - 873

Xi Zong
僖宗
Li Xuan
李儇
873 - 888 Xiantong (咸通) 873 - 874

Qianfu (乾符) 874 - 879
Guangming (廣明) 880 - 881
Zhonghe (中和) 881 - 885
Guangqi (光啟) 885 - 888
Wende (文德) 888

Zhao Zong
昭宗
Li Ye
李曄
888 - 904 Longji (龍紀) 889

Dashun (大順) 890 - 891
Jingfu (景福) 892 - 893
Qianning (乾寧) 894 - 898
Guanghua (光化) 898 - 901
Tianfu (天復) 901 - 904
Tianyou (天佑) 904

Ai Di
哀帝
lub Zhao Xuan Di
昭宣帝
Li Zhu
李柷
904 - 907 Tianyou (天佑) 904 - 907

Dynastia Yan

Imię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery

Ān Lùshān
安祿山
756 - 757 Shèng Wǔ (聖武) 756 - 759
BrakĀn Qìngxù
安慶緒
757 - 759 Tiānchéng (天成) 757 - 759
BrakShǐ Sīmíng
史思明
759 - 761 Shùntiān (順天) 759 - 761

Yìngtiān (應天) 761

BrakShǐ Cháoyì
史朝義
761 - 763 Xiǎn shèng (顯聖) 761 - 763

Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw

Państwa w Okresie Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw 907 - 960
Imię świątynneImię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
PIĘĆ DYNASTII
Późniejsza dynastia Liang 907 - 923
Tai Zu
太祖
nie istniejeZhu Wen
朱溫
907 - 912 Kaiping (開平) 907 - 911

Qianhua (乾化) 911 - 912

Nie istniejeMo Di
末帝
Zhu Zhen
朱瑱
913 - 923 Qianhua (乾化) 913 - 915

Zhenming (貞明) 915 - 921
Longde (龍德) 921 - 923

Późniejsza dynastia Tang 923 - 936
Zhuang Zong
莊宗
Nie istnieje Li Cunxu
李存勗
923 - 926 Tongguang (同光) 923 - 926
Ming Zong
明宗
Nie istnieje Li Siyuan
李嗣
lub Li Dan
李亶
926 - 933 Tiancheng (天成) 926 - 930

Changxing (長興) 930 - 933

Nie istniejeMin Di
節閔帝
Li Conghou
李從厚
933 - 934 Yingshun (應順) 913 - 915
Nie istniejeMo Di
末帝
Li Congke
李從珂
934 - 936 Qingtai (清泰) 934 - 936
Późniejsza dynastia Jin 936 - 947
Gao Zu
高祖
Nie istniejeShi Jing Tang
石敬瑭
936 - 942 Tianfu (天福) 936 - 942
Nie istniejeChu Di
出帝
Shi Chong Gui
石重貴
942 - 947 Tianfu (天福) 942 - 944

Kaiyun (開運) 944 - 947

Późniejsza dynastia Han 947 - 950
Gao Zu
高祖
Nie istniejeLiu Zhi Yuan
劉知遠
947 - 948 Tianfu (天福) 947

Qianyou (乾祐) 948

Nie istniejeYin Di
隱帝
Liu Cheng You
劉承祐
948 - 950 Qianyou (乾祐) 948 - 950
Późniejsza dynastia Zhou 951 - 960
Tai Zu
太祖
Nie istniejeGuo Wei
郭威
951 - 954 Guangshun (廣順) 951 - 954

Xiande (顯德) 954

Shi Zong
世宗
Nie istniejeChai Rong
柴榮
954 - 959 Xiande (顯德) 954 - 959
Nie istniejeGong Di
恭帝
Chai Zong Xun
柴宗訓
959 - 960 Xiande (顯德) 959 - 960
DZIESIĘĆ KRÓLESTW
Królestwo Wu Yue 904 - 978
Tai Zu
太祖
Wu Su Wang
武肅王
Qian Liu
錢鏐
904 - 932 Tianbao (天寶) 908 - 923

Baoda (寶大) 923 - 925
Baozheng (寶正) 925 - 932

Shi Zong
世宗
Wen Mu Wang
文穆王
Qian Yuan Quan
錢元瓘
932 - 941 Nie istnieje
Cheng Zong
成宗
Zhong Xian Wang
忠獻王
Qian Zuo
錢佐
941 - 947 Nie istnieje
Nie istniejeZhong Xun Wang
忠遜王
Qian Zong
錢倧
947 Nie istnieje
Nie istniejeZhong Yi Wang
忠懿王
Qian Chu
錢俶
947 - 978 Nie istnieje
Królestwo Min 909 - 945 oraz Królestwo Yin 943 - 945
Tai Zu
太祖
Zhong Yi Wang
忠懿王
Wang Shen Zhi
王審知
909 - 925 Nie istnieje
Nie istniejeNie istniejeWang Yan Han
王延翰
925 - 926 Nie istnieje
Tai Zong
太宗
Hui Di
惠帝
Wang Yan Jun
王延鈞
926 - 935 Longqi (龍啟) 933 - 935

Yonghe (永和) 935

Kang Zong
康宗
Nie istniejeWang Ji Peng
王繼鵬
935 - 939 Tongwen (通文) 936 - 939
Jing Zong
景宗
Nie istniejeWang Yan Xi
王延羲
939 - 944 Yonglong (永隆) 939 - 944
Nie istniejeTian De Di
天德帝
Wang Yan Zheng
王延政
943 - 945 Tiande (天德) 943 - 945
Królestwo Jing Nan (Nan Ping) 906 - 963
Nie istniejeWu Xin Wang
武信王
Gao Ji Xing
高季興
909 - 928 Nie istnieje
Nie istniejeWen Xian Wang
文獻王
Gao Cong Hui
高從誨
928 - 948 Nie istnieje
Nie istniejeZhen Yi Wang
貞懿王
Gao Bao Rong
高寶融
948 - 960 Nie istnieje
Nie istniejeShi Zhong
侍中
Gao Bao Xu
高寶勗
960 - 962 Nie istnieje
Nie istniejeNie istniejeGao Ji Chong
高繼沖
962 - 963 Nie istnieje
Królestwo Chu 897 - 951
Nie istniejeWu Mo Wang
武穆王
Ma Yin
馬殷
897 - 930 Nie istnieje
Nie istniejeHeng Yang Wang
衡陽王
Ma Xi Sheng
馬希聲
930 - 932 Nie istnieje
Nie istniejeWen Zhao Wang
文昭王
Ma Xi Fan
馬希範
932 - 947 Nie istnieje
Nie istniejeFei Wang
廢王
Ma Xi Guang
馬希廣
947 - 950 Nie istnieje
Nie istniejeGong Xiao Wang
恭孝王
Ma Xi E
馬希萼
950 Nie istnieje
Nie istniejeNie istniejeMa Xi Chong
馬希崇
950 - 951 Nie istnieje
Królestwo Wu 904 - 937
Tai Zu
太祖
Xiao Wu Di
孝武帝
Yang Xing Mi
楊行密
904 - 905 Tianyao (天祐) 904 - 905
Lie Zong
烈宗
Jing Di
景帝
Yang Wo
楊渥
905 - 908 Tianyao (天祐) 905 - 908
Gao Zu
高祖
Xuan Di
宣帝
Yang Long Yan
楊隆演
908 - 921 Tianyao (天祐) 908 - 919

Wuyi (武義) 919 - 921

Nie istniejeRui Di
睿帝
Yang Pu
楊溥
921 - 937 Shunyi (順義) 921 - 927

Qianzhen (乾貞) 927 - 929
Dahe (大和) 929 - 935
Tianzuo (天祚) 935 - 937

Południowe Królestwo Tang 937 - 975
Xian Zhu
先主
lub Lie Zu
烈祖
Nie istniejeLi Bian
937 - 943 Shengyuan (昇元) 937 - 943
Zhong Zhu
中主
lub Yuan Zong
元宗
Nie istniejeLi Jing
李璟
943 - 961 Baoda (保大) 943 - 958

Jiaotai (交泰) 958
Zhongxing (中興) 958

Li Houzhu
李後主
Wu Wang
武王
Li Yu
李煜
961 - 975 Nie istnieje
Południowe Królestwo Han 917 - 971
Gao Zu
高祖
Tian Huang Da Di
天皇大帝
Liu Yan
劉巖 lub 劉
917 - 925 Qianheng (乾亨) 917 - 925

Bailong (白龍) 925 - 928
Dayou (大有) 928 - 941

Nie istniejeShang Di
殤帝
Liu Fen
劉玢
941 - 943 Guangtian (光天) 941 - 943
Zhong Zong
中宗
Nie istniejeLiu Cheng
劉晟
943 - 958 Yingqian (應乾) 943

Qianhe (乾和) 943 - 958

Hou Zhu
後主
Nie istniejeLiu Chang
劉鋹
958 - 971 Dabao (大寶) 958 - 971
Północne Królestwo Han 951 - 979
Shi Zu
世祖
Shen Wu Di
神武帝
Liu Min
劉旻
951 - 954 Qianyou (乾祐) 951 - 954
Rui Zong
睿宗
Xiao He Di
孝和帝
Liu Cheng Jun
劉承鈞
954 - 970 Qianyou (乾祐) 954 - 957

Tianhui (天會) 957 - 970

Shao Zhu
少主
Nie istniejeLiu Ji En
劉繼恩
970 Nie istnieje
Nie istnieje
Ying Wu Di
英武帝
Liu Ji Yuan
劉繼元
970 - 982 Guangyun (廣運) 970 - 982
Wcześniejsze Królestwo Shu 907 - 925
Gao Zu
高祖
Nie istniejeWang Jian
王建
907 - 918 Tianfu (天復) 907

Wucheng (武成) 908 - 910
Yongping (永平) 911 - 915
Tongzheng (通正) 916
Tianhan (天漢) 917
Guangtian (光天) 918

Hou Zhu
後主
Nie istniejeWang Yan
王衍
918 - 925 Qiande (乾德) 918 - 925

Xiankang (咸康) 925

Późniejsze Królestwo Shu 934 - 965
Gao Zu
高祖
Nie istniejeMeng Zhi Xiang
孟知祥
934 Mingde (明德) 934
Hou Zhu
後主
Nie istniejeMeng Chang
孟昶
938 - 965 Mingde (明德) 934 - 938

Guangzheng (廣政) 938 - 965

Niezależne reżimy wojskowe

Niezależne lokalne reżimy wojskowe
Nazwa okresuImię prywatneLata
Wuping i Hunan 節度 950 - 963
Wuping 武平節度使Liu Yan
劉言
950 - 953
Wuping 武平節度使Wang Kui
王逵
lub Wang Jin Kui
王進逵
953 - 956
Hunan 湖南節度使Zhou Xing Feng
周行逢
956 - 962
Hunan 湖南節度使Zhou Bao Quan
周保權
962 - 963
Quanzhang 節度 945 - 978
Quanzhang 泉漳都指揮使Liu Cong Xiao
留從效
945 - 962
Quanzhang 泉漳留守Liu Shao Zi
留紹鎡
962
Quanzhang 泉漳節度使Zhang Han Si
張漢思
962 - 963
Quanzhang 泉漳節度使Chen Hong Jin
陳洪進
963 - 978

Dynastia Liao

Imię świątynneImię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Taizu
太祖
Nie istnieje Yelü Abaoji
耶律阿保機
907 - 926 Shence (神冊) 916 - 922

Tianzan (天贊) 922 - 926
Tianxian (天顯) 926

Taizong
太宗
Nie istniejeYelü Deguang
耶律德光
926 - 947 Tianxian (天顯) 927 - 938

Huitong (會同) 938 - 947
Datong (大同) 947

Shizong
世宗
Nie istniejeYelü Ruan
耶律阮
947 - 951 Tianlu (天祿) 947 - 951
Muzong
穆宗
Nie istniejeYelü Jing
耶律璟
951 - 969 Yingli (應曆) 951 - 969
Jingzong
景宗
Nie istniejeYelü Xian
耶律賢
969 - 982 Baoning (保寧) 969 - 979

Qianheng (乾亨) 979 - 982

Shengzong
聖宗
Nie istniejeYelü Longxu
耶律隆緒
982 - 1031 Qianheng (乾亨) 982

Tonghe (統和) 983 - 1012
Kaitai (開泰) 1012 - 1021
Taiping (太平) 1021 - 1031

Xingzong
興宗
Nie istniejeYelü Zongzhen
耶律宗真
1031 - 1055 Jingfu (景福) 1031 - 1032

Chongxi (重熙) 1032 - 1055

Daozong
道宗
Nie istniejeYelü Hongji
耶律洪基
1055 - 1101 Qingning (清寧) 1055 - 1064

Xianyong (咸雍) 1065 - 1074
Taikang (太康) lub Dakang (大康) 1075 - 1084
Da'an (大安) 1085 - 1094
Shouchang (壽昌) lub Shoulong (壽隆) 1095 - 1101

Nie istniejeTianzuodi
天祚帝
Yelü Yanxi
耶律延禧
1101 - 1125 Qiantong (乾統) 1101 - 1110

Tianqing (天慶) 1111 - 1120
Baoda (保大) 1121 - 1125

Dynastia Song

WizerunekImię świątynneImię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Północna dynastia Song 960 - 1127
Taizu
太祖
Nie istniejeZhao Kuangyin
趙匡胤
960 - 976 Jianlong (建隆) 960 - 963

Qiande (乾德) 963 - 968
Kaibao (開寶) 968 - 976

Taizong
太宗
Nie istniejeZhao Kuangyi
趙匡義
lub Zhao Guangyi
趙光義
976 - 997 Taipingxingguo (太平興國) 976 - 984

Yongxi (雍熙) 984 - 987
Duangong (端拱) 988 - 989
Chunhua (淳化) 990 - 994
Zhidao (至道) 995 - 997

Zhenzong
真宗
Nie istniejeZhao Heng
趙恆
997 - 1022 Xianping (咸平) 998 - 1003

Jingde (景德) 1004 - 1007
Dazhongxiangfu (大中祥符) 1008 - 1016
Tianxi (天禧) 1017 - 1021
Qianxing (乾興) 1022

Renzong
仁宗
Nie istniejeZhao Zhen
趙禎
1022 - 1063 Tiansheng (天聖) 1023 - 1032

Mingdao (明道) 1032 - 1033
Jingyou (景祐) 1034 - 1038
Baoyuan (寶元) 1038 - 1040
Kangding (康定) 1040 - 1041
Qingli (慶曆) 1041 - 1048
Huangyou (皇祐) 1049 - 1054
Zhihe (至和) 1054 - 1056
Jiayou (嘉祐) 1056 - 1063

Yingzong
英宗
Nie istniejeZhao Shu
趙曙
1063 - 1067 Zhiping (治平 1064 - 1067
Shenzong
神宗
Nie istniejeZhao Xu
趙頊
1067 - 1085 Xining (熙寧) 1068 - 1077

Yuanfeng (元豐) 1078 - 1085

Zhezong
哲宗
Nie istniejeZhao Xu
趙煦
1085 - 1100 Yuanyou (元祐) 1086 - 1094

Shaosheng (紹聖) 1094 - 1098
Yuanfu (元符) 1098 - 1100

Huizong
徽宗
Nie istniejeZhao Ji
趙佶
1100 - 1125 Jianzhongjingguo (建中靖國) 1101

Chongning (崇寧) 1102 - 1106
Daguan (大觀) 1107 - 1110
Zhenghe (政和) 1111 - 1118
Chonghe (重和) 1118 - 1119
Xuanhe (宣和) 1119 - 1125

Qinzong
欽宗
Nie istniejeZhao Huan
趙桓
1126 - 1127 Jingkang (靖康) 1125 - 1127
Południowa dynastia Song 1127 - 1279
Gaozong
高宗
Nie istniejeZhao Gou
趙構
1127 - 1162 Jingyan (靖炎) 1127 - 1130

Shaoxing (紹興) 1131 - 1162

Xiaozong
孝宗
Nie istniejeZhao Shen
趙昚
1162 - 1189 Longxing (隆興) 1163 - 1164

Qiandao (乾道) 1165 - 1173
Chunxi (淳熙) 1174 - 1189

Guangzong
光宗
Nie istniejeZhao Dun
趙惇
1189 - 1194 Shaoxi (紹熙) 1190 - 1194
Ningzong
寧宗
Nie istniejeZhao Kuo
趙擴
1194 - 1224 Qingyuan (慶元) 1195 - 1200

Jiatai (嘉泰) 1201 - 1204
Kaixi (開禧) 1205 - 1207
Jiading (嘉定) 1208 - 1224

Lizong
理宗
Nie istniejeZhao Yun
趙昀
1224 - 1264 Baoqing (寶慶) 1225 - 1227

Shaoding (紹定) 1228 - 1233
Duanping (端平) 1234 - 1236
Jiaxi (嘉熙) 1237 - 1240
Chunyou (淳祐) 1241 - 1252
Baoyou (寶祐) 1253 - 1258
Kaiqing (開慶) 1259
Jingding (景定) 1260 - 1264

Duzong
度宗
Nie istniejeZhao Qi
趙祺
1264 - 1274 Xianchun (咸淳) 1265 - 1274
Nie istniejeGong Di
恭帝
Zhao Xian
趙顯
1274 - 1276 Deyou (德祐) 1275 - 1276
Duan Zong
端宗
Nie istniejeZhao Shi
趙是
1276 - 1278 Jingyan (景炎) 1276 - 1278
Nie istniejeDi

lub Wei Wang
衛王
Zhao Bing
趙昺
1278 - 1279 Xiangxing (祥興) 1278 - 1279

Państwo Xixia

Imię świątynneImię pośmiertneImię prywatneLataNazwa ery
Jǐngzōng
景宗
Wǔlièdì
武烈帝
Lǐ Yuánhào
李元昊
1032 - 1048 Xiǎndào (顯道) 1032 - 1034

Kāiyùn (開運) 1034
Guǎngpíng (廣平) 1035 - 1036
Dàqìng (大慶) 1036 - 1038
Tiānshòulǐfǎyánzuò (天授禮法延祚) 1038 - 1048

Yìzōng
毅宗
Zhāoyīngdì
昭英帝
Lǐ Liàngzuò
李諒祚
1048 - 1067 Yánsìníngguó (延嗣寧國) 1048 - 1049

Tiānyòuchuíshèng (天祐垂聖) 1050 - 1052
Fúshèngchéngdào (福聖承道) 1053 - 1056
Duǒdū (奲都) 1036 - 1038
Gǒnghuà (拱化) 1063 - 1067

Huìzōn
惠宗
Kāngjìngdì
康靖帝
Lǐ Bǐngcháng
李秉常
1067 - 1086 Qiándào (乾道) 1067 - 1069

Tiāncìlǐshèngguóqìng (天賜禮盛國慶) 1070 - 1074
Dà'ān (大安) 1075 - 1085
Tiān'ānlǐdìng (天安禮定) 1085 - 1086

Chóngzōng
崇宗
Shèngwéndì
聖文帝
Lǐ Qiánshùn
李乾順
1086 - 1139 Tiānyízhìpíng (天儀治平) 1086 - 1089

Tiānyòumín'ān (天祐民安) 1090 - 1097
Yǒng'ān (永安) 1098 - 1100
Zhēnguān (貞觀) 1101 - 1113
Yōngníng (雍寧) 1114 - 1118
Yuándé (元德) 1119 - 1127
Zhèngdé (正德) 1127 - 1134
Dàdé (大德) 1135 - 1139

Rénzōng
仁宗
Shèngzhēndì
聖禎帝
Lǐ Rénxiào
李仁孝
1139 - 1193 Dàqìng (大慶) 1139 - 1143

Rénqìng (人慶) 1144 - 1148
Tiānshèng (天盛) 1149 - 1170
Qiányòu (乾祐) 1170 - 1193

Huánzōng
桓宗
Zhāojiǎnjì
昭簡帝
Lǐ Chúnyòu
李純佑
1193 - 1206 Tiānqìng (天慶) 1193 - 1206
Xiāngzōng
襄宗
Jǐngwǔdì
景武帝
Lǐ Ānquán
李安全
1206 - 1211 Qìngtiān (慶天) 1206 - 1209

Huángjiàn (皇建) 1210 - 1211

Shénzōng
神宗
Yīngwéndì
英文帝
Lǐ Zūnxū
李遵頊
1211 - 1223 Guāngdìng (光定) 1211 - 1223
Xiànzōng
獻宗
Nie istniejeLǐ Déwàng
李德旺
1223 - 1226 Qiándìng (乾定) 1223 - 1226
Mòzhǔ
末主
Nie istniejeLǐ Xiàn
李晛
1226 - 1227 Bǎoyì (寶義) 1226 - 1227

Państwo Jin

Imię świątynne
Imię pośmiertne
Imię prywatne
Lata
Nazwa ery
Tàizǔ
太祖
Nie istniejeWányán Āgǔdǎ
完顏阿骨打
1115 - 1123 Shōuguó (收國) 1115 - 1116

Tiānfǔ (天輔) 1117 - 1123

Tàizōng
太宗
Nie istniejeWányán Wúqǐmǎi
完顏吳乞買
lub Wányán Shèng
完顏晟
1123 - 1134 Tiānhuì (天會) 1123 - 1134
Xīzōng
熙宗
Nie istniejeWányán Hélá
完顏合剌
lub Wányán Dǎn
完顏亶
1135 - 1149 Tiānhuì (天會) 1135 - 1138

Tiānjuàn (天眷) 1138 - 1141
Huángtǒng (皇統) 1141 - 1149

Nie istniejeHǎilíngwáng
海陵王
Wányán Liàng
完顏亮
1149 - 1161 Tiāndé (天德) 1149 - 1153

Zhènyuán (貞元) 1153 - 1156
Zhènglóng (正隆) 1156 - 1161

Shìzōng
世宗
Nie istniejeWányán Yōng
完顏雍
1161 - 1189 Dàdìng (大定) 1161 - 1189
Zhāngzōng
章宗
Nie istniejeWányán Jǐng
完顏璟
1190 - 1208 Míngchāng (明昌) 1190 - 1196

Chéng'ān (承安) 1196 - 1200
Tàihé (泰和) 1200 - 1208

Nie istniejeWèishàowáng
衛紹王
lub Wèiwáng
衛王
Wányán Yǒngjì
完顏永濟
1209 - 1213 Dà'ān (大安) 1209 - 1212

Chóngqìng (崇慶) 1212 - 1213
Zhìníng (至寧) 1213

Xuānzōng
宣宗
Nie istniejeWányán Xún
完顏珣
1213 - 1223 Zhēnyòu (貞祐) 1213 - 1217

Xīngdìng (興定) 1217 - 1222
Yuánguāng (元光) 1222 - 1223

Āizōng
哀宗
Nie istniejeWányán Shǒuxù
完顏守緒
1224 - 1234 Zhèngdà (正大) 1224 - 1232

Kāixīng (開興) 1232
Tiānxīng (天興) 1232 - 1234

Nie istniejeMòdì
末帝
Wányán Chénglín
完顏承麟
1234 Nie istnieje

Dynastia Yuan

WizerunekImię świątynneImię pośmiertneImię mongolskieImię prywatneLataNazwa ery
Taizu
太祖
nie istnieje Czyngis-chan Borjigin Temudżyn
孛兒只斤鐵木真
1206 - 1227 nie istnieje
Ruizong
睿宗
nie istnieje Tołuj Borjigin Tolui
孛兒只斤拖雷
1228 nie istnieje
Taizong
太宗
nie istnieje Ugedej Borjigin Ögedei
孛兒只斤窩闊台
1229 - 1241 nie istnieje
nie istniejenie istnieje Töregene-katun Töregene Khâtûn
乃馬真
1241 - 1246 nie istnieje
Dingzong
定宗
nie istnieje Gujuk Borjigin Güyük
孛兒只斤貴由
1246 - 1248 nie istnieje
nie istniejenie istnieje Oguł Kajmysz Oghul Ghaymish
海米失
1248 - 1251 nie istnieje
Xianzong
憲宗
nie istnieje Mongke Borjigin Möngke
孛兒只斤蒙哥
1251 - 1259 nie istnieje
Shizu
世祖
nie istnieje Kubilaj-chan Borjigin Kublai
孛兒只斤忽必烈
1260 - 1294 Zhongtong (中統) 1260 - 1264

Zhiyuan (至元) 1264 - 1294

Chengzong
成宗
nie istniejeTimur OljaituBorjigin Temür
孛兒只斤鐵木耳
1294 - 1307 Yuanzhen (元貞) 1295 - 1297

Dade (大德) 1297 - 1307

Wuzong
武宗
nie istniejeHaisan GulukBorjigin Qayshan
孛兒只斤海山
1308 - 1311 Zhida (至大) 1308 - 1311
Renzong
仁宗
nie istniejeAyurparibhadraBorjigin Ayurparibhadra
孛兒只斤愛育黎拔力八達
1311 - 1320 Huangqing (皇慶) 1312 - 1313

Yanyou (延祐) 1314 - 1320

Yingzong
(英宗
nie istniejeSuddhipala GegeenBorjigin Suddhipala
孛兒只斤碩德八剌
1321 - 1323 Zhizhi (至治) 1321 - 1323
Jinzong (晉宗)Taiding Di
泰定帝
Yesün-TemürBorjigin Yesün-Temür
孛兒只斤也孫鐵木兒
1323 - 1328 Taiding (泰定) 1321 - 1328

Zhihe (致和) 1328

nie istniejeTianshun Di
天順帝
ArigabaBorjigin Arigaba
孛兒只斤阿速吉八
1328 Tianshun (天順) 1328
Wenzong
文宗
nie istniejeJijaghatu Toq-TemürBorjigin Toq-Temür
孛兒只斤圖鐵木兒
1328 - 1329 i 1329 - 1332 Tianli (天曆) 1328 - 1330

Zhishun (至順) 1330 - 1332

Mingzong
明宗
nie istniejeQoshila QutuqtuBorjigin Qoshila
孛兒只斤和世剌
1329 nie istnieje
Ningzong
寧宗
nie istniejeIrinchibalBorjigin Irinchibal
孛兒只斤懿璘質班
1332 Zhishun (至順) 1332
Huizong
惠宗
Shundi
順帝
Toghan-TemürBorjigin Toghan-Temür
孛兒只斤妥懽鐵木兒
1333 - 1370 Zhishun (至順) 1333

Yuantong (元統) 1333 - 1335
Zhiyuan (至元) 1335 - 1340
Zhizheng (至正) 1341 - 1368
Zhiyuan (至元) 1368 - 1370

Północna Dynastia Yuan
Imię świątynneImię pośmiertneImię mongolskieImię prywatneLataNazwa ery
Zhaozong
昭宗
nie istniejeBiligtü ChanAyushiridara
孛兒只斤愛育識里達臘
1370 - 1378 Xuanguang (宣光) 1371 - 1378
nie istniejenie istniejeUsakal ChanTögüs Temür
孛兒只斤脫古思鐵木兒
1378 - 1387 Tianguang (天光) 1378 - 1387

Dynastia Ming

WizerunekImię prywatneImię pośmiertneImię świątynneNazwa eryLata
Zhū Yuánzhāng
朱元璋
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Hóngwǔ
洪武
1368 - 1398
Zhū Yǔnwén
朱允炆
Huìdì
惠帝
nie istniejeJiànwén
建文
1398 - 1402
Zhū Dì
朱棣
Wēndì
文帝
Chéngzǔ
成祖
lub Tàizōng
太宗
Yǒnglè
永樂
1402 - 1424
Zhū Gāochì
朱高熾
Zhāodì
昭帝
Rénzōng
仁宗
Hóngxī
洪熙
1424 - 1425
Zhū Zhānjī
朱瞻基
Zhāngdì
章帝
Xuānzōng
宣宗
Xuāndé
宣德
1425 - 1435
Zhū Qízhèn
朱祁鎮
Ruìdì
睿帝
Yīngzōng
英宗
Zhèngtǒng
正統

1436 - 1449 ;
Tiānshùn
天順
1457 - 1464

1435 - 1449 ;

1457 - 1464

Zhū Qíyù
朱祁鈺
Jǐngdì
景帝
Dàizōng
代宗
Jǐngtài
景泰
1449 - 1457
Zhū Jiànshēn
朱見深
Chúndì
純帝
Xiànzōng
憲宗
Chénghuà
成化
1464 - 1487
Zhū Yòutáng
朱祐樘
Jìngdì
敬帝
Xiàozōng
孝宗
Hóngzhì
弘治
1487 - 1505
Zhū Hòuzhào
朱厚照
Yìdì
毅帝
Wǔzōng
武宗
Zhèngdé
正德
1505 - 1521
Zhū Hòucōng
朱厚熜
Sùdì
肅帝
Shìzōng
世宗
Jiājìng
嘉靖
1521 - 1566
Zhū Zǎihòu
朱載垕
Zhuāngdì
莊帝
Mùzōng
穆宗
Lóngqìng
隆慶
1566 - 1572
Zhū Yìjūn
朱翊鈞
Xiǎndì
顯帝
Shénzōng
神宗
Wànlì
萬曆
1572 - 1620
Zhū Chángluò
朱常洛
Zhēndì
貞帝
Guāngzōng
光宗
Tàichāng
泰昌
1620
Zhū Yóujiào
朱由校
Zhédì
悊帝
Xīzōng
熹宗
Tiānqǐ
天啟
1620 - 1627
Zhū Yóujiǎn
朱由檢
Zhuānglièmǐn
莊烈愍
Sīzōng
思宗
Chóngzhēn
崇禎
1627 - 1644

Dynastia Shun

Imię prywatneImię świątynneNazwa eryLata
Li Zicheng
李自成
Chuǎng Wáng
闯王
Yung Chang
永昌
1644

Południowa dynastia Ming

Imię prywatneImię świątynneNazwa eryLata
Zhū Yóusōng
朱由崧
Ānzōng
安宗
Hóngguāng
弘光
1644 - 1645
Zhū Yùjiàn
朱聿鍵
Shàozōng
紹宗
Lóngwǔ
隆武
1645 - 1646
Zhū Chángfāng
朱常淓
Nie istniejeNie istnieje 1645
Zhū Yǐhǎi
朱以海
Nie istniejeNie istnieje 1645 - 1653
Zhū Yùyuè
朱聿[金粵]
Nie istniejeShàowǔ
紹武
1646
Zhū Yóuláng
朱由榔
Nie istniejeYǒnglì
永曆
1646 - 1662

Dynastia Qing

WizerunekImię prywatne1Imię pośmiertne
Imię świątynneNazwa ery

Chińska, Mandżurska

Lata
Nurhaczy
努爾哈赤
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Tiānmìng
天命
1616 - 1626
Hong Taiji2
皇太極
Wéndì
文帝
Tàizōng
太宗
Tiāncōng
天聰

Abkai sure
1627 - 1636 ;
Chóngdé
崇德
Wesihun erdemungge
1636 - 1643

1626 - 1643
Fúlín
Phúc Lâm

福臨

Zhāngdì

章帝

Shìzǔ

世祖

Shùnzhì
順治

Ijishūn dasan

1643 - 1661
Xuányè

玄燁 Huyền Diệp

Réndì
仁帝
Shèngzǔ
聖祖
Kāngxī

康熙
Elhe taifin

1661 - 1722
Yìnzhēn

胤禛 Dận Chân

Xiàndì
憲帝
Shìzōng
世宗
Yōngzhèng

雍正
Hūwaliyasun tob

1722 - 1735
Hónglì

弘曆 Hoàng Lịch

Chúndì
純帝
Gāozōng
高宗
Qiánlóng

乾隆
Abkai wehiyehe

1735 - 1796
Yóngyǎn
顒琰
Ruìdì
睿帝
Rénzōng
仁宗
Jiāqìng

嘉慶
Saicungga fengšen

1796 - 1820
Mínníng
旻寧
Chéngdì
成帝
Xuānzōng
宣宗
Dàoguāng

道光
Doro eldengge

1820 - 1850
Yìzhǔ
奕詝
Xiǎndì
顯帝
Wénzōng
文宗
Xiánfēng

咸豐
Gubci elgiyengge

1850 - 1861
Zǎichún
載淳
Yìdì
毅帝
Mùzōng
穆宗
Tóngzhì

同治
Yooningga dasan

1861 - 1875 3
Zǎitián
載湉
Jǐngdì
景帝
Dézōng
德宗
Guāngxù

光緒
Badarangga doro

1875 - 1908 3
Pǔyí

溥儀
znany też jako Henry Phổ Nghi

Xùndì4

遜帝

Nie istnieje 5Xuāntǒng

宣統
Gehungge yoso

1908 - 1924 6
1 Imieniem prywatnym władców dynastii Qing było Aisin Gioro (愛新覺羅), przyjęło się jednak nadawanie każdemu władcy indywidualnego imienia.
2 W niektórych źródłach jego imię podawane jest jako Abahai (阿巴海).
3 W latach 1861-1873 i 1875-1889 regencję sprawowała cesarzowa Cixi . W 1898 z jej rozkazu cesarz Guangxu został uwięziony, zaś Cixi sprawowała pełnię władzy do swojej śmierci w 1908 .
4 Nieoficjalne imię pośmiertne występujące w większości chińskich książek historycznych.
5 W 2004 spadkobiercy dynastii Qing nadali Puyi imię pośmiertne i świątynne. Imię pośmiertne: Mindi (愍帝). Imię świątynne: Gongzong (恭宗).
6 Dynastię obalono 12 lutego 1912 . Puyi zachował jednak władzę w obrębie Zakazanego Miasta do 5 listopada 1924 , jego władzę przywrócono na krótko od 1 lipca do 12 lipca w 1917 roku. Panując w Mandżukuo Puyi panował oficjalnie w erach noszących nazwy Datong (大同) ( 1932 - 1934 ) i Kangde (康德) ( 1934 - 1945 ).

Cesarze dynastii Zhou (Rebelia trzech lenników)

Imię prywatneNazwa eryImię świątynneLata
Wú Sānguì
吳三桂
Zhāowǔ
昭武
Tai Zu
太祖
marzec 1678 - sierpień 1678
Wú Shìfán
吳世璠
Hónghuà
洪化
Nie istniejesierpień 1678 - 1682

Cesarz podczas powstania na Tajwanie (1721-1722)

Imię prywatneNazwa eryLata
Zhū Yīguì
朱一貴
Yǒnghé
永和
1721 - 1722

Cesarz podczas powstania na Tajwanie (1786-1788)

Imię prywatneNazwa eryLata
Lín Shuăngwén
林爽文
Shùntiān
順天
1786 - 1788

Cesarze podczas powstania tajpingów

Imię prywatneNazwa eryLata
Hong Xiuquan
洪秀全
Yuannian
元年
sierpień 1851 - maj 1864
Hong Tianguifu
洪天貴福
Nie istniejemaj 1864 - sierpień 1864

Cesarstwo Yuana Shikai

WizerunekImię prywatneNazwa eryLata
Yuan Shikai
袁世凱
Hongxian
洪憲
1916

Bibliografia

  • Historia nowożytna Chin. Warszawa: Wyd. "Książka i Wiedza", 1979. 

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Cesarze Chin":

II wiek ...

Xiamen ...

1484 ...

1499 ...

XVI wiek ...

1408 ...

1398 ...

1749 ...

1411 ...

1362 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cesarze Chin":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 6) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 19) ...

214b II Wojna Światowa. Działania zbrojne w latach 1939 - 1941 r. (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie