Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Chemia

Chemia

Chemia ( grec. χημείαchemeia) – nauka badająca naturę i własności substancji , a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi[1]. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne , a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi . Chemia zajmuje się także rozmaitymi własnościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

Naturę i własności substancji bada też fizyka . Chemia i fizyka nawzajem się przenikają i często trudno jest precyzyjnie ustalić, gdzie kończy się jedna dziedzina, a zaczyna druga. Chemia, podobnie jak fizyka jest centralną nauką przyrodniczą. Obie te nauki stanowią podstawę wszystkich pozostałych nauk przyrodniczych – biologii , geografii , metalurgii i wielu innych.

Spis treści

Opis ogólny

Podstawowym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych, powodujących, że z np. z jednej substancji powstają dwie, albo z dwóch jedna. Współczesna chemia stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym. Szuka też zależności między własnościami substancji a ich składem i strukturą atomową[2].

Typowe stanowisko pracy chemika-syntetyka

Struktura świata, której się na co dzień doświadcza jest determinowana chemicznymi i fizycznymi własnościami substancji. Np: stal jest twardsza od czystego żeliwa , gdyż atomy żelaza tworzą w stali bardziej zwartą strukturę krystaliczną niż w żeliwie. Drewno pali się po podgrzaniu do odpowiednio wysokiej temperatury , gdyż zawarta w nim celuloza jest polimerem , który ulega spontanicznej reakcji utleniania . Cukier to kryształy organicznego związku chemicznego - sacharozy , która posiada zdolność rozpuszczania się w wodzie , a następnie przenikania do kubków smakowych w języku , gdzie jego obecność jest wykrywana poprzez ciąg skomplikowanych reakcji biochemicznych .

Współczesne badania dowiodły, że za wszystkie te efekty, w ten czy inny sposób, odpowiada chmura elektronów otaczająca jądra atomowe . Stąd chemia jest w istocie nauką zajmującą się zjawiskami elektronowymi i nie wnika w funkcjonowanie jąder. Wyjątkiem jest tylko chemia jądrowa , nauka na pograniczu fizyki jądrowej i chemii[3].

Współczesna chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną , całkowicie pozbawioną magiczno-mistycznej otoczki typowej dla alchemii . Jej podstawę faktograficzną stanowią miliony reakcji chemicznych przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach w laboratoriach z użyciem specjalnej aparatury , oraz wyniki dokładnych badań produktów tych reakcji. Do 17 lipca 2007 r. w bazie danych Chemical Abstracts zarejestrowano ponad 31 milionów związków chemicznych, a na dobę jest rejestrowanych średnio 4 000 nowych[4].. Fakty te byłyby jednak bezużyteczne bez aparatu poznawczego, który stanowią podstawowe pojęcia stosowane w tej nauce, takie jak mol , pierwiastek chemiczny , związek chemiczny i inne.

Historia

Robert Boyle

Początki chemii sięgają starożytności, kiedy to z ogólnych rozważań filozoficznych wyłoniła się alchemia , której przedstawiciele działali jeszcze na początku XIX wieku.

Za "ojców" współczesnej chemii, uważa się zwykle Roberta Boyle'a (1661), Antoine Lavoisiera (1787) i Johna Daltona (1808), którzy radykalnie rozgraniczyli badania z użyciem metody naukowej od dawnych poszukiwań kamienia filozoficznego [5].

Kamieniami milowymi odkryć chemicznych do początków XX wieku były:

Podstawowe pojęcia

Atom, cząsteczka, wiązanie chemiczne

Symboliczne przedstawienie struktury atomu helu

Atom jest współcześnie podstawowym pojęciem w chemii. Składa się on z jądra atomowego i chmury elektronów . O ile jądro jest domeną fizyki jądrowej , o tyle zachowanie i natura chmury elektronowej jest domeną chemii, gdyż decyduje o zdolności atomów do łączenia się w większe obiekty, zwane cząsteczkami . Cząsteczka bowiem to grupa atomów, które są trwale powiązane przez wymianę elektronów z powłoki walencyjnej , czyli najbardziej odległej od jądra. Na skutek tej wymiany powstają trwałe wiązania chemiczne .

Pierwiastek, indywiduum chemiczne, mieszaniny

Wg klasycznej definicji pierwiastek chemiczny to taka substancja, której metodami chemicznymi nie da się dalej rozłożyć. Koncepcja pierwiastka wywodzi się wprost z alchemii. Podstawowym dokonaniem Roberta Boyle'a było jednak zerwanie z alchemiczną tradycją, w ramach której wierzono, że tych pierwiastków jest od 3 do 7, przy czym ich lista powstawała z rozważań teoretycznych, a nie na podstawie danych eksperymentalnych . Współcześnie wiadomo, że pierwiastków jest ponad 100, i że poszczególne pierwiastki są tworzone przez atomy, które mają w jądrze jednakową liczbę protonów .

Indywiduum chemiczne to z kolei substancja, w której występuje jeden rodzaj molekuł . Jeśli molekuły te są nienaładowanymi cząsteczkami , nie posiadającymi niesparowanych elektronów to wówczas indywidua te nazywa się związkami chemicznymi . Związek chemiczny to zatem substancja, która składa się z jednego rodzaju cząsteczek.

Inne indywidua chemiczne to:

 • jony - czyli molekuły posiadające ładunek elektryczny
 • rodniki - czyli nietrwałe zwykle molekuły posiadające przynajmniej jeden niesparowany (nieparzysty) elektron.

Oprócz czystych pierwiastków i związków chemicznych w naturze występują ich różnorakie mieszaniny . W zależności od tego czy mieszaniny te można rozdzielić mechanicznie, czy też wymaga to bardziej złożonych operacji fizyko-chemicznych rozróżnia się:

Reakcje chemiczne

Reakcja chemiczna to proces powstawania lub zrywania wiązań chemicznych, na skutek których powstają lub rozpadają się cząsteczki. Zwykle reakcje chemiczne mają dość złożony przebieg, tzn. są sumą wielu następujących po sobie lub odbywających się jednocześnie aktów zrywania i powstawania wiązań. Opisy sumarycznego przebiegu reakcji nazywają się równaniami , natomiast pełen opis wszystkich aktów zrywania i powstawania wiązań chemicznych jest nazywany jej mechanizmem .

Wzory chemiczne

Wzór chemiczny cząsteczki LSD

Strukturę cząsteczek i innych indywiduów chemicznych zapisuje się w postaci specjalnych wzorów, które tworzy się stosując specjalną symbolikę . W znacznym uproszczeniu, na symbolikę tę składają się:

 • symbole pierwiastków - przyjmujące postać jedno-trzyliterowych skrótów ich nazw - reprezentujące atomy występujące w cząsteczkach
 • symbole wiązań chemicznych - przyjmujące postać kresek, łączących symbole pierwiastków - każda pojedyncza kreska oznacza uwspólnioną parę elektronową.

Wzory poszczególnych cząsteczek chemicznych można zestawiać w równania, które w poglądowy sposób przedstawiają przebieg reakcji chemicznych. Konwencja pisania równań polega na umieszczaniu substratów po lewej, produktów po prawej stronie równania i łączenie ich różnego rodzaju strzałkami symbolizującymi rodzaj danej reakcji.

Mole, stężenia i stechiometria

Podstawową jednostką stosowaną w chemii jest mol . Jest to jednostka liczności materii , czyli stosunku liczby cząstek znajdujących w określonej masie lub objętości danej substancji chemicznej do liczby atomów obecnych w 12 g czystego izotopu węgla 12C.

Mol, razem z równaniami reakcji chemicznych, stanowi podstawę obliczeń stechiometrycznych , których zasady umożliwiają dokładne ustalenie jaka masa lub objętość jednego związku może przereagować z drugim związkiem. Teoretyczną podstawą tych obliczeń jest prawo działania mas oraz koncepcja współczynnika stechiometrycznego .

Koncepcja stężenia , rozumianego jako molowy lub procentowy udział związków chemicznych w mieszaninie, umożliwia z kolei dokonywanie analogicznych obliczeń ilości reagujących substancji, nawet gdy nie są one jednorodne.

Energia

Energia odgrywa istotną rolę, zarówno w trwałości związków chemicznych jak i w przebiegu reakcji. Zagadnieniami energetycznymi związanymi ze zjawiskami badanymi przez chemię zajmuje się chemia fizyczna . W ramach tej nauki, wywodzącej się z termodynamiki i kinetyki stworzono szereg pojęć i wielkości służących opisowi zagadnień energetycznych, odnoszących się do związków i reakcji chemicznych.

Są to m.in.:

 • Energia wiązania chemicznego - czyli najmniejsza energia potrzebna do jego rozerwania.
 • Entalpia reakcji chemicznej - będąca miarą efektu cieplnego reakcji chemicznej, zachodzącej pod stałym ciśnieniem,
 • Energia swobodna reakcji chemicznej - będąca miarą "skłonności" do zajścia reakcji w danych warunkach,
 • Energia aktywacji - czyli minimalna energia potrzebna do zajścia danej reakcji.

Działy chemii

Chemia jest tradycyjnie dzielona na kilka działów. Współcześnie uważa się, że podział ten jest nieco sztuczny, ale utrzymuje się on ze względów praktycznych i edukacyjnych.

W podręcznikach chemii, zarówno akademickich jak i szkolnych, chemię dzieli się zwykle na:

 • nieorganiczną - zajmującą się wszystkimi związkami występującymi w tzw. materii nieożywionej,
 • organiczną - zajmującą się związkami zawierającymi w swojej strukturze atom węgla (z kilkoma wyjątkami),
 • analityczną - zajmująca się badaniem składu, stężenia i struktury pierwiastków i związków chemicznych,
 • fizyczną - obejmująca wszystkie zjawiska na pograniczu chemii i fizyki.

Działy interdyscyplinarne

Na pograniczu poszczególnych tradycyjnych działów chemii, a także chemii i innych nauk przyrodniczych powstają liczne interdyscyplinarne kierunki badań. Współcześnie te interdyscyplinarne dziedziny są najbardziej żywotną i najszybciej rozwijającą się częścią chemii.

Na pograniczu różnych działów chemii powstały m.in.:

Na pograniczu chemii i innych nauk powstały:

Przemysł chemiczny

Przykładowa, wielkotonażowa aparatura chemiczna

Wiedza chemiczna stanowi podstawę jednego z ważniejszych działów gospodarki - przemysłu chemicznego . W 2005 r. przychód tego przemysłu wyniósł 10,2% przychodów całego przemysłu w Polsce .

Przemysł chemiczny ma trzy oblicza:

 • tzw. wielką chemię - czyli przemysł surowcowy, do którego zalicza się przemysł petrochemiczny , przemysł tworzyw sztucznych , produkcja kwasu siarkowego , nawozów i tzw. wielka synteza organiczna.
 • chemię małotonażową - która specjalizuje się w produkcji stosunkowo małych ilości, ale za to bardzo kosztownych substancji, takich jak leki , związki zapachowe , detergenty , farby , kleje , itp.
 • przetwórstwo chemiczne - które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie).

Na pograniczu przemysłu i chemii "laboratoryjnej" powstały następujące działy:

Przypisy

 1. Definicja chemii na stronie Macquarie University
 2. Linus Pauling, Peter Pauling, Chemia, PWN, 1998, str. 13-15
 3. Linus Pauling, Peter Pauling, Chemia, PWN 1998, str. 52-75
 4. Registry Number and Substance Counts z Chemical Abstract Service
 5. Mi Gyung Kim, Affinity, That Elusive Dream - A Genealogy of the Chemical Revolution, MIT Press, 2003,

Bibliografia

 • Linus Pauling , Peter Pauling, Chemia, PWN, 1997,
 • Lech Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, 1981,
 • Adam Bielański , Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 1994,
 • Praca zbiorowa, Chemia. Encyklopedia dla wszystkich., WNT 2001,
 • Praca zbiorowa, Chemia. Encyklopedia szkolna, Zielona Sowa, 2005,
 • Praca zbiorowa, Chemia. Kompendium, Świat Książki, 2006,

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Chemia":

Iloczyn mnożenia , iloczyn nieskończony – uogólnienie powyższego, iloczyn logiczny , iloczyn zbiorów , iloczyn kartezjański , iloczyny grup , iloczyn skalarny , iloczyn wektorowy , iloczyn mieszany wektorów.Chemia: iloczyn jonowy iloczyn rozpuszczalności Zobacz też produkt ...

Oddychanie komórkowe ...

Fosforan wapnia ...

Wskaźnik ...

Grupa ...

Związek organiczny ...

Hydrobiologia ...

Wodorotlenek wapnia ...

Peter Debye ...

Michaił Łomonosow reakcjach chemicznych. W książce Kurs prawdziwej chemii fizycznej ( 1752 ) podał definicję chemii fizycznej:Chemia fizyczna jest to nauka, która tłumaczy przyczynę zjawisk zachodzących wskutek operacji ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chemia":

Aldehydy i ketony (plansza 33) e height=380 width=770 > Bibliografia „Repetytorium od A do Z” Klimaszewska „Wstęp do chemii organicznej” Kupryszewski „Chemia 2”– podręcznik (zakres rozszerzony) S. Hejwowska, R. Marcinkowski, J. Staluszka www.wikipedia.org ...

Węglowodory aromatyczne. Areny (plansza 24) e height=434 width=770 > Bibliografia „Chemia od A do Z” M. Klimaszewska „Chemia 2” - S. Hejwowska http://www.mikdab.user.icpnet.pl/Chemia/waromat.htm http://rafalkubas.webpark.pl/ ...

Pierwiastki bloku energetycznego d (plansza 21) e height=380 width=770 > Bibliografia Chemia ogólna i nieorganiczna - M. Litwin Repetytorium z chemii -M. Klimaszewska Właściwości ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie