Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Karkonosze

Karkonosze

Karkonosze (Krkonoše)

Panorama Karkonoszy – widok od strony Wielkiego Szyszaka w kierunku Śnieżki

Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Sudety Zachodnie
MezoregionKarkonosze
Krkonoše

Karkonosze (pol. n. tradyc. do 1946 Góry Olbrzymie, czes. Krkonoše, czes. gwar. góral. Kerkonoše, niem. Riesengebirge, ang. Giant Mountains) ( 332,37 ) – najwyższe pasmo górskie Sudetów , położone na pograniczu Czech i Polski . Ich najwyższy szczyt to Śnieżka (1602 m n.p.m. ).

Spis treści

Położenie Karkonoszy

Karkonosze położone są w Sudetach Zachodnich , stanowiąc ich centralną część. Od północy graniczą z Kotliną Jeleniogórską , od północnego zachodu poprzez Przeł. Kowarską z Rudawami Janowickimi , od wschodu ze wzgórzami Bramy Lubawskiej ( Kotliną Kamiennogórską ), od południowego wschodu poprzez Przełęcz Lubawską z Górami Kruczymi , od południa z Podgórzem Karkonoskim i od zachodu poprzez Przeł. Szklarską z Górami Izerskimi . Na południe od Karkonoszy leży Podgórze Karkonoskie .

Rzeźba Karkonoszy

W rzeźbie Karkonoszy wyróżnia się dwa grzbiety o przebiegu wschód-zachód oraz grzbiety południowe, tzw. "Rozsochy". Grzbiet główny rozciąga się od Przełęczy Szklarskiej do Przełęczy Okraj ; dzieli się na Grzbiet Śląski , Grzbiet Czarny i Grzbiet Kowarski . Biegnie nim granica polsko-czeska. Na południe od niego rozciąga się równoległy Czeski Grzbiet , przecięty przełomową doliną Łaby . Jednym z grzbietów odchodzących od niego w kierunku południowym jest Grzbiet Lasocki , którym również biegnie granica polsko-czeska. Pozostałe grzbiety o południkowym przebiegu leżą całkowicie w Czechach.

Interesującym elementem karkonoskiego krajobrazu są malownicze formy skalne, zwane tu skałkami . Łącznie można wyróżnić co najmniej 150 grup skalnych i pojedynczych skałek, różnej wielkości, kształtu i wysokości sięgającej do 25 m (np. Pielgrzymy ). Z racji fantastycznych kształtów i związanych z nimi legend, skałki przybrały osobliwe nazwy: Owcze Skały, Ptasie Gniazda, Końskie Łby , Twarożnik, Kukułcze Skały, Borówczane Skały, Paciorki, Bażynowe Skały, Słonecznik , Kotki, Szwedzkie Skały i in.

Ochłodzenie w plejstocenie z jednoczesnym obniżeniem granicy wiecznego śniegu do wysokości 1000-1200 m n.p.m. spowodowały powstanie w Karkonoszach lokalnego zlodowacenia górskiego. W jego następstwie na północnym stoku Karkonoszy powstało 6 kotłów lodowcowych. Poczynając od zachodu są to: 2 bliźniacze Śnieżne Kotły (Wielki i Mały), Czarny Kocioł Jagniątkowski , Kocioł Wielkiego Stawu , Kocioł Małego Stawu i Kocioł Łomniczki . Po południowej stronie występują: Labský důl , Kotelní jámy, Úpská Jáma , Studniční jámy, Modrý důl i Zelený důl.

Ponadto, na północnym stoku Karkonoszy, występują nisze niwalne (ich rozwój w plejstocenie determinowały płaty firnu i śniegu). Największymi, co do rozmiarów, są nisze pod Szrenicą , Łabskim Szczytem , pod Śmielcem , Tępym Szczytem , Smogornią i nisza Biały Jar .

Budowa geologiczna Karkonoszy

Śnieżka 1602 m n.p.m.

Karkonosze należą do jednostki geologicznej zwanej blokiem karkonosko-izerskim . W skład bloku karkonosko-izerskiego wchodzą również Góry i Pogórze Izerskie , Kotlina Jeleniogórska oraz Rudawy Janowickie . Pierwszą mapę geologiczną plutonu karkonoskiego sporządził w 1813 K.von Raumer. Same Karkonosze zbudowane są ze skał masywu karkonoskiego i wschodniej osłony granitu karkonoskiego (pierwszy raz słowa granit , w odniesieniu do Karkonoszy, użył w 1777 r. Peter Simon Pallas – zoolog i botanik niemiecki). Zachodnia część głównego grzbietu gór oraz północne pogórze jest zbudowane z granitu warycyjskiego. Łączna powierzchnia masywu wynosi ok. 650 km², z czego na terytorium Polski znajduje się niecała 1/3 – ok. 185 km². W Polsce jest on nazywany granitem karkonoskim , a w Czechach karkonosko-izerskim.

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego zbudowana jest ze skał metamorficznych proterozoicznych : gnejsów , granitów rumburskich, łupków łyszczykowych i amfibolitów oraz staropaleozoicznychordowickich i sylurskich : amfibolitów, fyllitów , zieleńców ,

marmurów i in. Tworzy ona południową i wschodnią część Karkonoszy.

Południowo-wschodnia część Karkonoszy ( Lasockiego Grzbietu ) zbudowana jest z osadowych serii skalnych należących do niecki śródsudeckiej : zlepieńców , piaskowców , mułowców i łupków ilastych .

Skały proterozoiczne i staropaleozoiczne zostały razem przefałdowane i zmetamorfizowane w czasie orogenezy waryscyjskiej . W czasie waryscyjskich ruchów górotwórczych, w górnym karbonie nastąpiła intruzja granitu karkonoskiego. Spowodowała ona m.in. przeobrażenie najbliżej leżących łupków w hornfelsy . Potem nastąpił okres denudacji i erozji , który doprowadził do zniszczenia skał okrywy i odsłonięcia głębinowych granitów.Zasadniczy masyw został ponownie wydźwignięty w orogenezie alpejskiej ( trzeciorzęd ), ale jego poszczególne części podniosły się nierównomiernie, podzielone uskokami i spękaniami, częściowo wypełnionymi przez skały wylewne. Ruch ten objął Karkonosze, Góry Izerskie i Rudawy Janowickie , ale Kotlina Jeleniogórska nie została podniesiona. Po ustaniu alpejskich ruchów górotwórczych nastąpił okres silnej erozji , nasilony zwłaszcza w czasie zlodowaceń i po ustąpieniu lądolodu . Powstały wtedy najbardziej atrakcyjne elementy rzeźby Karkonoszy, nadające niektórym ich fragmentom znamiona wysokich gór typu alpejskiego. Najbardziej charakterystycznymi śladami tego okresu są kotły polodowcowe o skalistych ścianach, u których podnóży leżą stożki usypowe i napływowe, niżej zaś moreny denne , czołowe i boczne , stawy i jeziora cyrkowe , średnie i wysokie torfowiska. Wietrzenie w wysokogórskim, niemal polarnym, klimacie doprowadziło do powstania znamiennych wieńców gruzowych, kopców darniowych (thufurów), gruntów strukturalnych , gołoborzy , rynien gruzowych, a przede wszystkim niezliczonych skałek , którymi Karkonosze są wręcz usiane i które stanowią o ich turystycznej atrakcyjności. Na ich powierzchniach można znaleźć dobrze wykształcone kociołki wietrzeniowe , a w łożyskach rzek i potoków – marmity , czyli garnki polodowcowe, będące lejowatymi zagłębieniami w skałach koryta o średnicach oraz głębokościach dochodzących nawet do kilku metrów. Wytworzone zostały głównie w okresie polodowcowym przez wirujące w wodzie kamienie, żłobiące studzienki.

Gleby

Na terenie Karkonoszy zróżnicowanie gleb jest wypadkową oddziaływania skał macierzystych, roślin, zwierząt, klimatu, wód powierzchniowych, ukształtowania terenu i działalności gospodarczej człowieka. Występuje tu duże zróżnicowanie gleb, lecz dominującym elementem są gleby charakterystyczne dla lasów i użytków leśnych – zajmują one ponad ½ powierzchni. Można wyróżnić kilka jednostek taksonomicznych gleb: tereny bezglebowe ( gołoborza ), gleby inicjalne skaliste ( litosole ), gleby inicjalne luźne ( regosole ) i słabo wykształcone ( rankery ), gleby brunatne kwaśne , gleby płowe właściwe, gleby bielicowe, gleby gruntowo-glejowe, gleby torfowe i kompleksy gleb gruntowo-glejowo-torfowych.

Wody

Głównym Grzbietem i Lasockim Grzbietem przebiega dział wód między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym . Polska strona w całości leży w dorzeczu Odry . Odwadniana jest przez Bóbr i jego dopływy: Złotna , Kamienną z Kamieńczykiem , Szklarką , Wrzosówką i innymi oraz Łomnicę z Jedlicą , Łomniczką i innymi. W czeskich Karkonoszach znajdują się źródła Łaby ( czes. Labe), Małej Łaby, Upy , Jizerki i Mumlawv . Po polskiej stronie znajdują się jeziora polodowcowe Wielki Staw i Mały Staw . Na wielu potokach występują wodospady , z których najbardziej znane, to: Wodospad Kamieńczyka , Wodospad Szklarki , Wodospad Podgórnej , Wodospad Wrzosówki, Wodospady Łomniczki , Wodospad Piszczaka a po stronie czeskiej Mumlavský vodopád, Wodospad Łaby, Wodospad Panczawy.

Torfowiska

Torfowiska są dość liczne w Karkonoszach, tylko w polskiej części zajmują 85 ha. Większość z nich koncentruje się w strefie regla górnego i w dolnej części pietra kosodrzewiny. Są to minerotroficzne (główny typ zasilania - wody gruntowe ) torfowiska stokowe o łącznej powierzchni 65 ha (dane dla polskiej części gór). Ponieważ wody gruntowe dostarczają pokaźną ilość substancji odżywczych, to zespół florystyczny jest w tych zbiornikach bogaty. Największą ilość tego typu torfowisk notuje się po polskiej stronie Karkonoszy w rejonie Mumlawskiego Wierchu , Słonecznika , Pielgrzymów i Schroniska "Odrodzenie" . Drugą grupą torfowisk, obejmującą łącznie 20 ha po polskiej stronie gór, są torfowiska wysokie strefy subalpejskiej. Są to dość ubogie florystycznie zbiorniki ombro-minetroficzne i ombrotroficzne, a więc zasilane przede wszystkim przez opady. Występują tu m.in. rośliny reliktowe związane ze zlodowaceniami oraz turzyca patagońska , nieznana, poza tym obszarem, w Polsce. Największym zbiornikiem z tej grupy jest torfowisko na Równi pod Śnieżką [1]

Flora

Chociaż szata roślinna Karkonoszy została znacznie przekształcona przez działalność człowieka, należy do najbogatszych i najcenniejszych w całych Sudetach. Góry te, mimo niewielkiej wysokości, posiadają wyraźnie ukształtowane i zróżnicowane piętra roślinne . Ze względu na ostry klimat, położone są one nawet o kilkaset metrów niżej niż w innych górach wysokich (choćby Tatrach ).

Przeważnie im wyższe piętro, tym lepiej zachowana jest pierwotna przyroda, ale w Karkonoszach szczytowe i grzbietowe partie są łatwo dostępne i zostały już znacznie przekształcone przez człowieka. Piętro podgórskie (do ok. 500 m n.p.m. ) zostało praktycznie w całości zamienione w łąki i pola uprawne, występują tylko nieliczne zagajniki mieszane. Niewielkie partie pierwotnego typu lasów występują w okolicy Wodospadu Szklarki ( Bór świeży )

i na Chojniku ( grądy )[1]. Piętro regla dolnego (do ok. 1000 m n.p.m.) dawniej stanowiły lasy mieszane , z przewagą buka , zaś obecnie zostały w większości zastąpione borami świerkowymi . Pierwotne fragmenty regla dolnego zachowały się w rejonie enklaw parku narodowego – w górnych partiach Chojnika i w okolicach Wodospadu Szklarki . Bardzo zróżnicowana jest roślinność łąk regla dolnego[1]. Piętro regla górnego (do ok. 1250 m n.p.m.) stanowiły zwarte lasy świerkowe, później częściowo zastąpione świerkami sadzonymi przez człowieka, często z odmian nizinnych, a więc niedostosowanych do tutejszych warunków. Między innymi to stało się przyczyną łatwego ich zniszczenia w końcu lat 70. Tutejsze lasy, od lat narażone na kwaśne deszcze spowodowane przemysłową emisją zanieczyszczeń z licznych niemieckich, czeskich i polskich elektrowni opalanych węglem brunatnym , padły łatwą ofiarą masowo występującej wskaźnicy modrzewianeczki. Larwy tego owada zjadają młode igliwie , w wyniku czego usychają całe wyrośnięte drzewa. Na górnej granicy regla świerki przyjmują postać karłowatą, kształtowaną przez wiejące tu wiatry. Towarzyszą im gatunki typowo górskie, na przykład brzoza karpacka, wierzba śląska , czy jarzębina . Jeszcze wyżej (do ok. 1450 m n.p.m.) sięga piętro kosodrzewiny ( piętro subalpejskie ), w którym przeważają połacie tego gatunku sosny górskiej oraz ziołorośla i traworośla. Znaczne partie tej strefy pokrywają murawy bliźniczkowe , np. w rejonie Srebrnego Upłazu[1]. Interesujące są też torfowiska wysokie z niewielkimi stawkami-oczkami.Wreszcie w najwyższym piętrze alpejskim dominują gatunki zielne (m.in., sit skucina , mietlica skalna, kostrzewa niska) i porosty naskalne (np. wzorzec geograficzny, chrobotek , płucnica )[1]. Właśnie roślinność zielna i krzewiasta jest tu gatunkowo najbogatsza i wśród niej występuje najwięcej typowo górskich, chronionych , a czasem nawet endemicznych odmian.

Fauna

Fauna Karkonoszy obejmuje ponad 15 tysięcy gatunków bezkręgowców i 320 gatunków kręgowców, wśród tych ostatnich najwięcej jest ptaków (około 200 gatunków, w tym 150 gniazdujących) i ssaków (blisko 60 gatunków, w tym 19 nietoperzy ), płazy i gady mają po 6 gatunków, a ryby zaledwie dwa gatunki ( pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy )[2]. Świat zwierzęcy Karkonoszy jest skromniejszy niż w przeszłości historycznej, a wynika to z faktu, iż od dawna Karkonosze były penetrowane przez ludzi. Dlatego od przeszło wieku nie pojawiają się tu duże drapieżniki – ich śladem są tylko nazwy takie, jak Niedźwiadki, Wilcza Poręba, Gawry. Do gatunków zanikłych na tym terenie należą m.in. orzeł przedni (ostatnie gniazdowanie 1864), żbik (zanikł w 1896), ryś (wyginął na przełomie XVIII i XIX wieków), niedźwiedź brunatny (ostani okaz zginął w 1804 po północnej, obecnie polskiej, stronie głównego grzbietu, natomiast w czeskiej części nie notowany od 1726), wilk (ostatni osobnik zginął w 1864 w czeskich Karkonoszach, po północnej stronie gór zanikł znacznie wcześniej, już w 1761)[2]. Co prawda pojedyncze osobniki niektórych z tych gatunków sporadycznie zachodzą lub przechodzą przez okolice Karkonoszy, ale nie osiedlają się tu na trwałe (niedźwiedzia stwierdzono w latach 90. XX w., a rysia w 2006 roku)[2]. Żyje tu natomiast sporo zwierzyny płowej , niżej dzików i drobniejszych ssaków. Oprócz gatunków, które zanikły na terenie Karkonoszy, pojawiają się i nowe dla tego obszaru zwierzęta. Część z nich migruje naturalnie, np. osiedlił się tu bielik , piżmak i wydra , a także przybyły z Azji jenot [2], ale większość była introdukowana przez człowieka. Z tych sztucznie sprowadzonych zwierząt szczególnie znane są muflony , zwane także owcami górskimi, sprowadzone z Korsyki i Sardynii i wypuszczone w 1899, w następnych latach, aż do 1920, populację wzbogacano nowymi zwierzętami; dziś żyje tu ponad 20 sztuk[2]. Niepowodzeniem zakończyły się inne próby introdukcji: świstaka (1885), kozicy alpejskiej (1887), pstrąga tęczowego oraz źródlanego (oba na początku XX w.)[2] i reintrodukcji małża perłoródki rzecznej (1965 w Śnieżnym Potoku)[3]. Od 2007 roku prowadzi się próbę przywrócenia Karkonoszom motyla niepylaka apollo , który zanikł w XIX wieku[2]. Najlepiej obecnie przyrodniczo zachowanymi rejonami Karkonoszy są rezerwaty ścisłe oraz podnóża Lasockiego Grzbietu (doliny Złotnej i Srebrnika). W faunie Karkonoszy występują gatunki chronione i endemiczne , których największa liczba przypada na bezkręgowce.

Klimat

Chociaż Karkonosze nie należą do gór wysokich, klimat w nich panujący odpowiada właśnie europejskim górom wysokim – jest znacznie ostrzejszy, niż wynikałoby to z ich wysokości. Średnia roczna temperatura dla Śnieżki wynosi +0,4 °C, dla Szrenicy +1,9 °C, zaś dla Karpacza czy Szklarskiej Poręby oscyluje już wokół +6,0 °C. Roczna suma opadów na Śnieżce przekracza 1200 mm, na Szrenicy i Wielkim Szyszaku nawet 1400 mm. Jeżeli dodać do tego częste silne wiatry (nierzadko huraganowe), zjawiska fenowe (odpowiednik halnego w Tatrach) i gwałtowne zmiany pogody, to Karkonosze mogą okazać się dla wędrowców bardzo niebezpieczne.

Charakterystyczne dla Karkonoszy są w zimie osady w postaci szreni lub szadzi , pokrywające lodowymi igiełkami drzewa i budynki.

Na przestrzeni ostatnich 130 lat na obszarze Karkonoszy funkcjonowało, w różnych okresach czasu, 19 stacji meteorologicznych. Obecnie obserwacje stanu pogody prowadzi 9 stacji:

Atmosferyczne zjawiska optyczne

W Karkonoszach zanotowano następujące atmosferyczne zjawiska optyczne: Miraż , Widmo Brockenu oraz Ognie świętego Elma [4].

Park narodowy

W celu ochrony najcenniejszych elementów tamtejszej przyrody utworzono 16 stycznia 1959 roku Karkonoski Park Narodowy , który w roku 1992 został włączony do transgranicznego rezerwatu biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše.

Historia zagospodarowania Karkonoszy

Najwcześniej na tym obszarze rozwinęło się poszukiwanie minerałów i rud i ich obróbka. W średniowieczu działali tu gwarkowie walońscy . Górnictwu towarzyszyło pozyskanie lasów i powstawanie łąk na wyrębiskach, które od XVI w. zagospodarowywali pasterze. Po 1648 górnictwo nie odgrywało już większej roli, natomiast zintesyfikowało się pasterstwo.

W 1681 zbudowano na Śnieżce kaplicę katolicką pw. św. Wawrzyńca, która stała się celem okazjonalnych wizyt wiernych, a później turystów. Dla rozwoju turystyki karkonoskiej kluczowe znaczenie miało doprowadzenie kolei do Jeleniej Góry (1867), Kowar (1882), Piechowic (1891), Karpacza (1895) i Szklarskiej Poręby (1902). W ostaniej ćwierci XIX wieku stworzono sieć szlaków górskich. Zaczęły się rozwijać sporty zimowe, początkowo głównie zjazdy saniami (od 1815 z przełęczy Okraj, później i z innych miejsc), w tym saniami rogatymi i wędrówki na nartach, a później bobsleje (tory w Szklarskiej Porębie i Karpaczu, otworzono odpowiednio w 1907 i 1908) oraz skoki narciarskie (skocznia na Hali Szrenickiej z 1905 i w Karpaczu w 1909)[5]. Długotrwała stagnacja związana z II wojną światową i reżimem stalinowskim w krajach obejmujących Karkonosze zakończyła się w 1956 r. Wkrótce powstały wyciągi krzesełkowe w Karpaczu (1959) i Szklarskiej Porębie (1961), odpowiednio na Kopę i Szrenicę, później zaś mniejsze, ale liczne wyciągi orczykowe[6].

Miejscowości w Karkonoszach

po stronie polskiej:

po stronie czeskiej:

Szczyty

Karkonosze widziane z odległości ok. 50 km z Pogórza Izerskiego
Karkonosze widziane z odległości ok. 50 km z Pogórza Izerskiego

W Karkonoszach znajduje się 54 głównych szczytów i 15 pobocznych wierzchołków o wysokości przekraczającej 1000 metrów .

Atrakcje turystyczne

Głównymi ośrodkami turystycznymi Karkonoszy są: po polskiej stronie Jelenia Góra , Szklarska Poręba oraz Karpacz . Oprócz krajobrazów Karkonosze znane są z wód leczniczych i uzdrowisk (na przykład w Cieplicach Śląskich , śladów działalności górniczej np. sztolnia nieczynnej kopalni uranu w Kowarach . Po stronie czeskiej: Špindlerův Mlýn , Pec pod Sněžkou , Harrachov , Rokytnice nad Jizerou , Vrchlabí , Trutnov , Svoboda nad Úpou . Najciekawsze miejsca: Śnieżka , Śnieżne Kotły , Kocioł Łomniczki , Wodospad Szklarki , Wodospad Kamieńczyka , Mały Staw , Zamek Chojnik , Kozí hřbety , Sedmídolí , źródło Łaby .

Pochodzenie nazwy

Nazwa Karkonosze ma długi rodowód. Pierwsza nazwa gór pojawia się w II w. n.e. – grecki geograf Ptolemeusz , Karkonosze opisał na mapie Korkonotoi (Κορκόντοι). Następnie używane były też nazwy: Montes Niviferi (Góry Śnieżne), Gigantei (Góry Olbrzymie), bądź w języku niemieckim Schneegebirge lub Riesengebirge. W polskich opisach podróżniczych z wieków XVIII - XIX używana jest nazwa Karkonosze ( Kornel Ujejski , 1847 r.) jak i Góry Olbrzymie ( Wincenty Pol , 1847 r.). Prawdopodobnie nazwa wywodzi się z prastarego pierwiastka Kar, oznaczającego kamień lub górę. Czeskie źródła podają też możliwość pochodzenia u od słowiańskiej zbitki: "krk"/"krak" oznaczającego kosodrzewinę (kosodřevina, kleč) lub ogólnie niskie, poskręcane, górskie zarośla ( niem. krummholz ) i "noš" - nosić, lub jako słowiańską nazwę utworzoną od celtyckich [7] Korkontoi pierwotnie w formie Korkonьtji, Kьrkontjí, Kьrkonotsi a następnie Krkonoše[8].

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Bibliografia rozdziału "Torfowiska": Przewoźnik L., 2008: Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego. Wydawca Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, .
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Rąpała R., 2008: Zwierzęta w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.
  3. Zając K., Zając T., 2007: Plan ochrony perłoródki rzecznej Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758 w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. [www.iop.krakow.pl/margaritifera/pdf/PlanOchronyPerlorodki.pdf]
  4. Cyprian Skała, Sudety - Praktyczny Przewodnik, Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała, 2008, s. 89
  5. Raj A., 2008: Karkonoski Park Narodowy. Agencja Fotograficzno-Wydawnica Mazury na zlecenie KPN,
  6. Raj A., 2008: Karkonoski Park Narodowy. Agencja Fotograficzno-Wydawnica Mazury na zlecenie KPN,
  7. w literaturze nazywanych też plemieniem germańskim
  8. Pavel Holubec, Historické proměny krajiny Krkonoš , 2003, s. 9 ( cz. )

Bibliografia

  • Raj A., 2008: Karkonoski Park Narodowy. Agencja Fotograficzno-Wydawnica Mazury na zlecenie KPN,

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Karkonosze":

Michałowice (powiat jeleniogórski) ...

Teatr Nasz ...

Sedmídolí ...

Turek (Karkonosze) ...

Čertova hora ...

Wołowa Góra ...

Ptasiak ...

Suszyca (Karkonosze) ...

Przedział (Karkonosze) ...

Sucha Góra (Karkonosze) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Karkonosze":

Geologiczne dzieje Polski (plansza 18) powstanie złóż węgla kamiennego, powstawanie Sudetów Zachodnich oraz kolejne wypiętrzenia Gór Świętokrzyskich, Karkonosze ...

240. Charakterystyka regionów geograficznych. Karkonosze (plansza 4) ...

240. Charakterystyka regionów geograficznych. Karkonosze (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie